Sekretesspolicy för Transformatorenwerk
Breimer-Roth GmbH

1 § Information om insamling av personuppgifter

(1) I det följande informerar vi dig om insamling och behandling av personuppgifter när du använder vår webbplats och de rättigheter som du har enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan: ”GDPR”).

(2) Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

(3) Ansvarig person enligt. Artikel 4 punkt. 7 EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR):

Breimer-Roth GmbH transformatorfabrik
Verkställande direktör: Wolfgang Orio
Ostring 11-13
64711 Erbach
Tfn. 06062-9425-0
datenschutz@bre-trafo.com

 

(4) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär kommer de uppgifter du lämnar (din e-postadress, namn och telefonnummer, om tillämpligt) att lagras av oss för att kunna besvara dina frågor. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang när lagringen inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringsskyldigheter.

(5) Om vi använder tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål, kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer nedan. Därmed anger vi också de specificerade kriterierna för lagringsperioden.

(6) Av säkerhetsskäl och för att skydda de konfidentiella uppgifter som du överför till oss när du använder vår webbplats, t.ex. när du skickar förfrågningar eller gör beställningar, används SSL- eller TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad förbindelse på att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://”. Dessutom visas symbolen ”lås” i webbläsarraden i detta fall. Vi vill påpeka att fullständig säkerhet inte kan garanteras inom ramen för dataöverföring på Internet.

 

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter i förhållande till personuppgifter som rör dig:

 • Rätt till tillgång (art. 15 i GDPR),
 • Rätt till rättelse eller radering (art. 16 och 17 i GDPR),
 • Rätt till begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR),
 • Rätt att invända mot behandlingen (art. 21 i GDPR),
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20 i GDPR),
 • Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
 • Rätt att återkalla samtyckesförklaringen enligt dataskyddslagstiftningen

 

Detaljerad förklaring av dina rättigheter:

(2.1) Rätt till information

Du kan begära bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss. Om sådan behandling sker kan du begära information från den personuppgiftsansvarige om följande:

a. De ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;

b. de kategorier av personuppgifter som behandlas;

c. de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller kommer att lämnas ut;

d. Den planerade lagringstiden för de personuppgifter som rör dig eller, om konkreta uppgifter är möjliga i detta avseende, kriterier för att fastställa lagringstiden;

e. Förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig, en rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling eller en rätt att invända mot sådan behandling;

f. Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;

g. all tillgänglig information om uppgifternas ursprung om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;

h. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med lagen. Artikel 22 punkt. 1 och 4 GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den logik som används och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt att begära information om huruvida personuppgifter som rör dig överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att bli informerad om lämpliga garantier enligt lagen. Artikel 46 i GDPR i samband med överföringen.

 

(2.2) Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvariga personen skall göra rättelsen utan dröjsmål.

 

(2.3) Rätt till radering

(2.3.1) Du kan begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter utan dröjsmål och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera dessa uppgifter utan dröjsmål om något av följande skäl föreligger:

a. De personuppgifter som rör dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

b. Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen i enlighet med. Artikel 6 punkt. 1 lit. a eller Art. 9 para. 2 lit. a GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

c. De skall, i enlighet med Artikel 21 punkt. 1 DS-GVO och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen, eller om du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 1 DS-GVO. Artikel 21 punkt. 2 DS-GVO för att invända mot behandlingen.

d. De personuppgifter som rör dig har behandlats på ett olagligt sätt.

e. Raderingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

f. De personuppgifter som rör dig har behandlats i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt artikel 7.1 b i direktivet. Art. 8 punkt. 1 DS-GVO insamlad.

(2.3.2) Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort de personuppgifter som rör dig och är skyldig att göra det i enlighet med lagen, har den personuppgiftsansvarige rätt att återkalla uppgifterna. Artikel 17 punkt. 1 DS-GVO att radera dem, ska den vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du, som den registrerade, har begärt radering av alla länkar till, eller kopior eller repliker av, dessa personuppgifter.

(2.3.3) Rätten till radering föreligger inte i den mån behandlingen är nödvändig

a. Att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;

b. för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige;

c. av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet i enlighet med artikel Artikel 9 punkt. 2 lit. h och i samt artikel 9.1 3 GDPR;

d. För arkivändamål i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 4. Art. 89 punkt. 1 i GDPR, i den mån detta föreskrivs i punkt. 1 sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt försvåra uppnåendet av ändamålen med behandlingen, eller

e. för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

(2.4) Rätt att begränsa behandlingen

Du kan begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig på följande villkor:

a. om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;

b. behandlingen är olaglig och du nekar till radering av personuppgifterna och istället begär begränsning av användningen av personuppgifterna;

c. den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

d. om du invänder mot behandlingen i enlighet med. Artikel 21 punkt. 1 DS-GVO och det har ännu inte fastställts om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter som rör dig har begränsats får dessa uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör unionens eller en medlemsstats väsentliga allmänna intresse. Om begränsningen av behandlingen har begränsats i enlighet med ovanstående villkor kommer du att informeras av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen upphävs.

 

(2.5) Rätt till information

Om du har åberopat rätten till rättelse, radering och begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att underrätta alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om detta tillstånd eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, om detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare av den personuppgiftsansvarige.

 

(2.6) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att

a. behandlingen baseras på samtycke i enlighet med. Artikel 6 punkt. 1 lit. a DS-GVO eller Art. 9 para. 2 lit. en DSGVO eller på ett kontrakt i enlighet med. Artikel 6 punkt. 1 lit. b DS-GVO och

b. Behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden.

När du utövar denna rätt har du också rätt att begära att dina personuppgifter överförs direkt från en registeransvarig till en annan registeransvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart. Andra personers fri- och rättigheter får inte påverkas av detta. Rätten till dataportabilitet ska inte gälla för behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

 

(2.7) Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 i dataskyddslagen. 1 lit. e eller f DS-GVO; detta gäller även för profilering som baseras på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige ska inte längre behandla dina personuppgifter om den inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring; detta gäller även för profilering, i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster har du, utan hinder av direktiv 2002/58/EG, möjlighet att utöva din rätt till invändningar genom automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer.

 

(2.8) Rätt att återkalla samtyckesförklaringen enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla din samtyckesförklaring enligt dataskyddslagstiftningen. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.

(2.9) Automatiserat beslutsfattande i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling – inklusive profilering – som ger rättsliga effekter gentemot henne eller på liknande sätt väsentligt påverkar henne. Detta skall inte gälla om beslutet

a. är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och den ansvariga personen,

b. är tillåten enligt unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av och den lagstiftningen innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina berättigade intressen, eller

c. sker med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter i enlighet med artikel 9.2. 1 DS-GVO, om inte art. 9 (1) DS-GVO är tillämplig. 2 lit. a eller g gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheterna och friheterna och dina legitima intressen.

När det gäller de fall som avses i a och c ovan ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina berättigade intressen, inbegripet åtminstone rätten att få en person från den personuppgiftsansvariges sida att ingripa, att uttrycka sin ståndpunkt och att bestrida beslutet.

 

(2.10) Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, har din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägde rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

§ 3 Rättslig grund för behandlingen

(1) I den mån vi begär samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, gäller art. 6 para. 1 lit. EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.

(2) Vid behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, ska artikel 6.2 tillämpas. 1 lit. b DSGVO som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal.

(3) I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vårt företag omfattas av, Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO som rättslig grund.

(4) Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, ska artikel 6.6 tillämpas. 1 lit. d DSGVO som rättslig grund.

(5) Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger det förstnämnda intresset, gäller artikel 6 (1). 1 lit. f DSGVO som rättslig grund för behandlingen. Vårt företags legitima intresse ligger i utförandet av vår affärsverksamhet.

(6) I den mån instruktioner ges nedan om insamling av enskilda personuppgifter, hänvisas separat till motsvarande rättsliga grund i varje enskilt fall.

 

4 § Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats/användning av cookies

(1) Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6.1 p. 1 lit. f DS-GVO):

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Innehåll i förfrågan (konkret sida)
 • Status för åtkomst/HTTP-statuskod
 • Överförd datamängd i varje enskilt fall
 • Webbplats från vilken begäran kommer
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarens programvara

(2) Utöver de uppgifter som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk i förhållande till den webbläsare du använder och som ger den part som ställer in cookien (i detta fall oss) viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra interneterbjudandet som helhet mer användarvänligt och effektivt.

(3) Användning av cookies:

a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

 • Övergående cookies (b)
 • Permanenta cookies (för denna c)

b) Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar i synnerhet sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. På så sätt kan din dator kännas igen när du besöker vår webbplats igen. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad tidsperiod, som kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina preferenser och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

e) Cookies som krävs för att genomföra en kommunikationsprocess som du har begärt eller för att tillhandahålla vissa funktioner (t.ex. genomföra en beställningsprocess) lagras på grundval av art. 6 para. 1 lit. b och f DSGVO är lagrade. Om cookies också lagras på webbplatsen för att analysera ditt användarbeteende, informerar vi dig separat om detta nedan.

 

§ 5 Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. Detta kräver vanligtvis att du tillhandahåller ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla den relevanta tjänsten och för vilka de ovan nämnda principerna för databehandling gäller.

(2) I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. De har noggrant valts ut och anlitats av oss, är bundna av våra instruktioner och inspekteras regelbundet.

(3) Dessutom kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om deltagande i kampanjer, tävlingar, ingående av avtal eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partners. Du får mer information om detta när du lämnar dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.

(4) I den mån våra tjänsteleverantörer eller partner har sitt säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer vi att informera dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

 

§ 6 Användning av Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Om du använder vår webbshop vill vi påpeka att vi inte använder Google Analytics inom ramen för webbshoppen.

(2) Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.

(3) Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

(4) Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Detta innebär att IP-adresser behandlas i förkortad form, vilket innebär att de inte kan spåras tillbaka till en viss person. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har en personlig referens, är detta därför omedelbart uteslutet och personuppgifterna raderas därför omedelbart.

(6) Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Den statistik som samlas in gör det möjligt för oss att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(7) Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.2. Vi har ingått ett motsvarande avtal med Google om dataskydd i enlighet med artikel 28 i DSGVO.

(8) Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Användarvillkor:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Översikt över dataskydd:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
samt integritetspolicyn:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

§ 7 Integration av Google Maps

(1) Vi använder tjänsten Google Maps på denna webbplats. På så sätt kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och du kan använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

(2) Genom att besöka webbplatsen får Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i § 4 i denna förklaring att överföras. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill bli associerad med din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att utforma sin webbplats så att den uppfyller användarnas behov. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, och du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet.

(3) För ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug-in-leverantören, se leverantörens integritetspolicy. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har anslutit sig till Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 8 Google Web Fonts

(1) Denna webbplats använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt.

(2) För detta ändamål måste den webbläsare du använder ansluta till Googles servrar. Detta gör det möjligt för Google att veta att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Google Web Fonts används för att skapa en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 i 1 lit. f GDPR.

(3) Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt, kommer ett standardteckensnitt från din dator att användas.

(4) Ytterligare information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq.

och i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

9 § Allmän information och obligatorisk information för video- eller optoelektronisk fjärrövervakning på våra företagsområden

Syftet med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga grunden är följande

a) Effektivt utövande av domicilrättigheter,
b) skydd mot intrång i äganderätten,
c) säkerställa hävdande av rättsliga anspråk och utredning av brott,
d) I tillämpliga fall, skydd av liv, lem och frihet när det gäller storskaliga, allmänt tillgängliga installationer och anläggningar.

 

De rättsliga grunderna för behandlingen är

§ 4 mom. 1 p. 1 nr. 2 och 3 BDSG om tillämpligt p. nr. 1 eller 2 när det gäller storskaliga, allmänt tillgängliga anläggningar och faciliteter i samband med art. 6 para. Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f) och art. 9 para. 2 lit. e) och f) DSGVO

Lagringsperiod och raderingsperioder

Personuppgifterna i form av det insamlade och lagrade bildmaterialet raderas i regel efter 72 timmar. Dessutom lagras det insamlade bildmaterialet i motsvarande fall under hela den tid som klargörandet av ett brott och den rättsliga fastställelsen och verkställigheten av skadeståndsanspråk pågår. När respektive förfarande har avslutats på ett juridiskt bindande sätt kommer det lagrade bildmaterialet att raderas omedelbart.

Mottagare av personuppgifter och deras utlämnande

Vi försäkrar att vi inte kommer att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part och att vi endast kommer att använda dem internt för ovan nämnda ändamål. Endast ledningen och de berörda fackavdelningarna inom vårt företag har tillgång till dina uppgifter.

 

FÖRKLARING OM SLUTET PÅ DATASKYDDET – Status: januari 2023