Allmänna leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor för produkter och tjänster inom elindustrin (”Gröna leveransvillkor” – GL)

Artikel I: Allmänna bestämmelser

(1) Det rättsliga förhållandet mellan Leverantören och Köparen i samband med Leverantörens leveranser och/eller tjänster (nedan kallade ”Leveranser”) regleras uteslutande av dessa GL. Köparens allmänna affärsvillkor gäller endast i den mån Leverantören skriftligen och uttryckligen godkänt dem. De ömsesidigt överenskomna skriftliga deklarationerna skall vara avgörande för omfattningen av leveranserna.

Leverantören förbehåller sig oinskränkt äganderätt och upphovsrätt till kostnadsberäkningar, ritningar och andra handlingar (nedan kallade ”Handlingar”). Dokumenten får endast göras tillgängliga för tredje part med leverantörens föregående samtycke och, om beställningen inte görs hos leverantören, måste de omedelbart återlämnas till leverantören på begäran. För beställarens handlingar gäller i tillämpliga delar vad som sägs i punkterna 1 och 2; dessa får dock göras tillgängliga för sådan tredje man till vilken leverantören på ett tillåtet sätt överlåtit leveranser.

Köparen skall ha en icke-exklusiv rätt att använda standardprogramvara och firmware med avtalade prestandaegenskaper i oförändrad form på den avtalade utrustningen. Köparen får skapa en säkerhetskopia av standardprogramvaran utan uttryckligt avtal.

Delleveranser är tillåtna i den mån de är rimliga för kunden.

5. Uttrycket ”skadeståndskrav” i dessa GL omfattar även krav på ersättning för onödiga kostnader.

Artikel II: Priser, betalningsvillkor och kvittning

Priserna gäller fritt fabrik exklusive förpackning plus tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.

(2) Om leverantören har utfört installationen eller monteringen och om inget annat har avtalats, ska köparen bära alla nödvändiga extrakostnader såsom rese- och transportkostnader samt traktamenten utöver den avtalade ersättningen.

Betalning skall ske fritt Leverantörens betalningsombud.

4. Kunden får endast kvitta sådana fordringar som är ostridiga eller har fastställts i laga ordning.

Artikel III: Bevarande av titel

Föremålen för leveranserna (förbehållsvaror) förblir Leverantörens egendom till dess att alla krav som Leverantören har mot Köparen med anledning av affärsförbindelsen har uppfyllts. Om värdet av alla säkerhetsrätter som Leverantören har rätt till överstiger beloppet av alla säkrade fordringar med mer än 20 %, ska Leverantören på Beställarens begäran frigöra en motsvarande del av säkerhetsrätterna; Leverantören ska ha rätt att välja mellan olika säkerhetsrätter vid frigörandet av säkerhetsrätterna.

Under den tid som äganderättsförbehållet gäller får Köparen inte pantsätta eller använda de Behållna Varorna som säkerhet, och återförsäljning får endast ske till återförsäljare inom ramen för deras normala verksamhet och endast på villkor att återförsäljaren erhåller betalning från sin kund eller gör överföringen av äganderätten till kunden beroende av att kunden fullgör sina betalningsförpliktelser.

Om köparen säljer varor med äganderättsförbehåll, överlåter han härmed till leverantören sina framtida fordringar mot sina kunder från återförsäljningen med alla tillhörande rättigheter – inklusive eventuella balansfordringar – som säkerhet, utan behov av ytterligare särskilda förklaringar. Om den reserverade varan säljs vidare tillsammans med andra varor utan att ett individuellt pris har avtalats för den reserverade varan, ska köparen till leverantören överlåta den del av det totala prisanspråket som motsvarar det av leverantören fakturerade priset för den reserverade varan.

4. a) Kunden har rätt att bearbeta varan med äganderättsförbehåll eller att blanda eller kombinera den med andra föremål. Bearbetningen utförs för leverantörens räkning. Köparen skall förvara den nya produkten hos Leverantören med den omsorg som en försiktig affärsman iakttar. Den nya varan skall anses vara en vara som omfattas av äganderättsförbehåll.

b) Leverantören och Beställaren är redan nu överens om att Leverantören vid kombination eller blandning med annan vara som inte tillhör Leverantören i vart fall skall ha rätt till delägarskap i den nya varan med den andel som följer av förhållandet mellan värdet av den kombinerade eller blandade förbehållsvaran och värdet av den andra varan vid tidpunkten för kombinationen eller blandningen. Den nya varan skall i denna utsträckning anses som reservvara.

c) Bestämmelsen om överlåtelse av fordringar enligt punkt 3 skall även gälla för den nya posten. Överlåtelsen gäller dock endast upp till det belopp som motsvarar värdet av de av leverantören fakturerade bearbetade, kombinerade eller blandade förbehållsvarorna.

d) Om köparen kombinerar de varor som omfattas av äganderättsförbehållet med fast egendom eller lös egendom, ska han också överföra sin fordran som han har rätt till som ersättning för kombinationen, tillsammans med alla tillhörande rättigheter, till leverantören som säkerhet till ett belopp som motsvarar förhållandet mellan värdet av de kombinerade varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de andra kombinerade varorna vid tidpunkten för kombinationen.

Kunden har rätt att inkassera fordringar från vidareförsäljningen tills den återkallas. Leverantören har rätt att återkalla beställarens inkassobehörighet om det finns grundad anledning till detta, i synnerhet vid betalningsförsummelse, betalningsinställelse, inledande av insolvensförfarande, växelprotest eller om det finns grundad anledning att anta att beställaren är överskuldsatt eller att beställaren står inför insolvens. Leverantören får dessutom, efter föregående varning och iakttagande av skälig tid, offentliggöra säkerhetsöverlåtelsen, realisera de överlåtna fordringarna och kräva att Köparen offentliggör säkerhetsöverlåtelsen för Kunden.

Vid beslag, förverkande eller annat förfogande eller ingripande av tredje man skall Beställaren utan dröjsmål underrätta Leverantören. Påvisas berättigat intresse skall Beställaren genast lämna Leverantören de uppgifter som behövs för att denne skall kunna göra sin rätt gällande mot Kunden samt överlämna erforderliga handlingar.

Vid Köparens åsidosättande av sina skyldigheter, särskilt vid utebliven betalning, har Leverantören rätt att frånträda avtalet och dessutom återta de Utestående Varorna efter det att en rimlig tidsfrist för Köparens fullgörande har löpt ut; lagens bestämmelser om att en tidsfrist inte behöver sättas ut ska inte påverkas av detta. Kunden är skyldig att överlämna varorna. Leverantörens återtagande eller hävdande av äganderättsförbehållet eller beslagtagande av den reserverade varan skall inte anses utgöra en hävning av avtalet, såvida inte Leverantören uttryckligen har förklarat detta.

Artikel IV: Tidsfrister för leveranser; försummelse

(1) För att leveransfristerna ska kunna hållas krävs att alla handlingar som Köparen ska tillhandahålla, nödvändiga godkännanden och tillstånd, i synnerhet av planer, samt överenskomna betalningsvillkor och andra skyldigheter från Köparens sida har mottagits i rätt tid. Om dessa förutsättningar inte uppfylls i tid, skall tidsfristerna förlängas i motsvarande mån; detta gäller inte om Leverantören är ansvarig för förseningen.

2. om den bristande efterlevnaden av tidsfristerna beror på

a) Force majeure, t.ex. mobilisering, krig, terroristhandlingar, upplopp eller liknande händelser (t.ex. strejk, lockout),

b) virus och andra angrepp från tredje man på Leverantörens IT-system, i den mån dessa inträffat trots iakttagande av sedvanlig omsorg vid skyddsåtgärder,

c) hinder på grund av tyska, US-amerikanska samt andra tillämpliga nationella, EU- eller internationella bestämmelser i utrikeshandelslagstiftningen eller på grund av andra omständigheter som leverantören inte ansvarar för, eller

(d) underlåtenhet att leverera till Leverantören i rätt tid eller i rätt form, skall tidsfristerna förlängas i motsvarande mån.

(3) Om Leverantören är i dröjsmål, får Beställaren – förutsatt att han på ett trovärdigt sätt kan visa att han har lidit skada till följd av dröjsmålet – kräva ersättning med 0,5 % för varje hel vecka som dröjsmålet varar, dock aldrig mer än sammanlagt 5 % av priset för den del av Leveransen som på grund av dröjsmålet inte kunnat användas för avsett ändamål.

(4) Beställarens krav på skadestånd på grund av försenad Leverans liksom krav på skadestånd i stället för prestation som överstiger de gränser som anges i punkt 3 ovan skall vara uteslutna i samtliga fall av försenad Leverans, även efter utgången av en tid som har satts ut av Leverantören för att fullgöra Leveransen. Detta gäller inte vid ansvar för uppsåt, grov vårdslöshet eller skada på liv, kropp eller hälsa. Köparen får endast häva avtalet inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna om leverantören är ansvarig för förseningen av leveransen.
En ändring av bevisbördan till nackdel för köparen är inte förenad med ovanstående bestämmelser.

Köparen är skyldig att inom skälig tid på begäran av Leverantören meddela om han vill frånträda avtalet på grund av leveransförseningen eller om han insisterar på leverans.

(6) Om avsändandet eller leveransen på Köparens begäran försenas med mer än en månad efter meddelande om avsändningsberedskap, kan Köparen debiteras lagringskostnader om 0,5% av priset för Leveransens artiklar för varje ytterligare påbörjad månad, dock aldrig mer än totalt 5%. De avtalsslutande parterna är fria att bevisa högre eller lägre lagringskostnader.

Artikel V: Överföring av risk

(1) Risken övergår till kunden enligt följande, även vid fraktfri leverans:

a) vid leverans utan installation eller montering, när den har förts för avsändning eller hämtats. På Beställarens begäran och bekostnad skall Leverantören försäkra leveransen mot normala transportrisker;

b) vid leverans med installation eller montering på dagen för övertagandet i det egna företaget eller, om så avtalats, efter framgångsrik provdrift.

(2) Om avsändning, leverans, påbörjande eller utförande av installation eller montering, övertagande i Köparens egen anläggning eller provkörning försenas av skäl som Köparen är ansvarig för eller om Köparen av andra skäl är i dröjsmål med mottagandet, övergår risken till Köparen.

Artikel VI: Installation och montering
Om inte annat skriftligen överenskommits skall följande bestämmelser gälla för installation och montering:

1. Köparen skall på egen bekostnad ta över och tillhandahålla i god tid:

a) alla markarbeten, byggnadsarbeten och andra sidoarbeten utanför branschen, inklusive kvalificerad och okvalificerad arbetskraft, byggmaterial och verktyg som krävs för detta,

b) de råvaror och material som krävs för montering och idrifttagning, såsom byggnadsställningar, lyftanordningar och andra anordningar, bränslen och smörjmedel,

c) Energi och vatten vid användningspunkten, inklusive anslutningar, uppvärmning och belysning,

d) tillräckligt stora, lämpliga, torra och låsbara rum på Montageplatsen för förvaring av maskindelar, apparater, material, verktyg etc. samt tillräckliga arbets- och uppehållsrum för Montagepersonalen, inklusive efter omständigheterna lämpliga sanitära anläggningar; i övrigt skall Beställaren vidta samma åtgärder för att skydda Leverantörens och Montagepersonalens egendom på Montageplatsen som han skulle ha vidtagit för att skydda sin egen egendom,

e) skyddskläder och skyddsanordningar som krävs på grund av särskilda omständigheter på monteringsplatsen.

2. Innan installationsarbetet påbörjas ska kunden utan anmodan tillhandahålla nödvändig information om placeringen av dolda el-, gas- och vattenledningar eller liknande installationer samt erforderliga konstruktionsdata.

3. Innan monteringen eller uppställningen påbörjas skall de material och föremål som behövs för att arbetet skall kunna påbörjas finnas tillgängliga på platsen för monteringen eller uppställningen och alla förberedande arbeten skall ha fortskridit i sådan omfattning att monteringen eller uppställningen kan påbörjas enligt överenskommelse och utföras utan avbrott. Tillfartsvägar och uppställnings- eller monteringsplatsen måste jämnas ut och rensas.

Om montering, uppställning eller driftsättning försenas på grund av omständigheter som inte beror på Leverantören, skall Beställaren bära de skäliga kostnader som uppkommer för tomgång och eventuella extra resor för Leverantören eller monteringspersonalen.

(5) Beställaren ska omedelbart och veckovis till leverantören intyga längden på monteringspersonalens arbetstid samt slutförandet av installationen, monteringen eller idrifttagningen.

Om Leverantören kräver mottagning av leveransen efter färdigställandet, skall Köparen utföra detta inom två veckor. Godkännande ska anses ha skett om Köparen låter tvåveckorsfristen löpa ut eller om leveransen har tagits i bruk – i förekommande fall efter en överenskommen testfas.

Artikel VII: Kvitto

Köparen får inte vägra att ta emot leveranser på grund av obetydliga fel.

Artikel VIII: Materialfel

Leverantören skall ansvara för materialfel enligt följande:

(1) Alla delar eller tjänster som uppvisar ett materialfel ska, efter leverantörens gottfinnande, repareras, ersättas eller tillhandahållas igen utan kostnad, förutsatt att orsaken till felet redan fanns vid tidpunkten för riskövergången.

Krav på efterföljande prestation preskriberas efter 12 månader från den lagstadgade preskriptionstidens början; detsamma gäller för återkallelse och nedsättning. Denna tidsfrist gäller inte i den mån lagen enligt §§ 438 para. 1 Nr. 2 (strukturer och objekt för strukturer), 479 para. 1 (regressrätt) och 634a para. 1 nr 2 (byggfel) i BGB föreskrivs längre frister vid uppsåt, bedrägligt döljande av felet och bristande uppfyllelse av en kvalitetsgaranti. De lagstadgade bestämmelserna om uppskjutande, avbrytande och återupptagande av tidsfrister skall inte påverkas.

3. Felanmälan från köparen skall ske skriftligen och utan dröjsmål.

4. Vid felanmälan får kundens betalning innehållas i den utsträckning som står i rimlig proportion till de uppkomna sakfelen. Köparen får hålla inne betalning endast om det åberopas ett fel vars berättigande det inte råder något tvivel om. Kunden har inte rätt till retention om hans anspråk på grund av fel är preskriberade. Om felanmälan är obefogad, har Leverantören rätt att kräva ersättning av Köparen för de kostnader som denne har haft.

Leverantören skall ges möjlighet att avhjälpa felet inom rimlig tid.

Om den kompletterande prestationen misslyckas, får beställaren – oavsett eventuella skadeståndsanspråk enligt punkt 10 – frånträda avtalet eller sätta ned ersättningen.

(7) Anspråk på grund av fel föreligger inte vid endast obetydliga avvikelser från den avtalade kvaliteten, vid endast obetydlig försämring av användbarheten, vid naturligt slitage eller skador som uppstår efter riskövergången på grund av felaktig eller försumlig hantering, överdriven belastning, olämpliga driftsmaterial, bristfälligt byggarbete, olämplig byggmark eller på grund av särskild yttre påverkan som inte förutsätts enligt avtalet samt vid icke-reproducerbara programvarufel. Om köparen eller tredje part utför otillbörliga ändringar eller reparationer, finns det heller inga krav på fel för dessa och de resulterande följderna.

8. Kundens anspråk på ersättning för kostnader som uppkommit i syfte att utföra en kompletterande prestation, i synnerhet transport-, rese-, arbets- och materialkostnader, ska uteslutas i den utsträckning som kostnaderna ökar på grund av att föremålet för leveransen senare har förts till en annan plats än kundens filial, såvida inte överföringen överensstämmer med den avsedda användningen.

(9) Köparens rätt till regress mot leverantören enligt § 478 i den tyska civillagen (BGB) (entreprenörens regressrätt) gäller endast i den utsträckning som köparen inte har ingått något avtal med sin kund som överstiger de lagstadgade kraven för defekter.
För omfattningen av köparens regressrätt mot leverantören enligt § 478 mom. 2 BGB, nr 8 skall gälla i tillämpliga delar.

10. Skadeståndsanspråk från köparen på grund av materialfel är uteslutna. Detta gäller inte vid bedrägligt döljande av felet, bristande uppfyllelse av en kvalitetsgaranti, skada på liv, lem eller hälsa samt vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av leverantörens skyldigheter. En ändring av bevisbördan till nackdel för köparen är inte förenad med ovanstående bestämmelser. Ytterligare anspråk eller andra anspråk än de som regleras i denna art. VIII på grund av ett materialfel är uteslutna.

Artikel IX: Industriell äganderätt och upphovsrätt; fel i äganderätten

(1) Om inte annat avtalats är leverantören skyldig att leverera varorna fria från tredje parts industriella äganderätt och upphovsrätt (nedan kallad ”IPR”) endast i det land där leveransplatsen är belägen. Om tredje man framställer ett berättigat krav mot Beställaren på grund av att Leverantörens Produkter, som använts i enlighet med avtalet, gör intrång i en Immateriell Rättighet, ska Leverantören vara ansvarig gentemot Beställaren inom den tid som anges i Art. VIII nr 2 enligt följande:

a) Leverantören skall, efter eget val och på egen bekostnad, antingen erhålla nyttjanderätt till de berörda Varorna, modifiera dem så att intrång inte sker i den immateriella rättigheten eller ersätta dem. Om detta inte är möjligt för Leverantören på rimliga villkor, skall Köparen ha rätt till lagstadgad hävning eller nedsättning.

b) Leverantörens skyldighet att betala skadestånd regleras av Art. XII.

c) Leverantörens skyldigheter enligt ovan gäller endast om Köparen omedelbart skriftligen underrättar Leverantören om de anspråk som tredje man gör gällande, inte erkänner en överträdelse och alla försvarsåtgärder och förlikningsförhandlingar förblir förbehållna Leverantören. Om Köparen upphör att använda Leveransen för att begränsa skadan eller av annan giltig anledning, är han skyldig att informera tredje man om att upphörandet inte innebär ett erkännande av något intrång i den immateriella rättigheten.

Kundens anspråk är uteslutna i den mån han är ansvarig för intrång i äganderätten.

Krav från Köparen skall också vara uteslutna om intrånget i den immateriella rättigheten orsakas av specifikationer som gjorts av Köparen, av en tillämpning som inte kunde förutses av Leverantören eller av att Varorna modifieras av Köparen eller används tillsammans med produkter som inte tillhandahålls av Leverantören.

4. Vid intrång i industriell äganderätt skall bestämmelserna i art. VIII nr 4, 5 och 9 gälla i tillämpliga delar.

5. I händelse av andra fel i äganderätten skall bestämmelserna i art. VIII gälla i tillämpliga delar.

6 Ytterligare anspråk eller andra anspråk än de som regleras i denna art. IX mot leverantören och dennes medhjälpare på grund av fel i äganderätten är uteslutna.

Artikel X: Reservation av prestanda

1. Avtalets fullgörande förutsätter att inga hinder föreligger på grund av tyska, amerikansk-amerikanska eller andra tillämpliga nationella, EU- eller internationella bestämmelser i utrikeshandelslagstiftningen samt att inga embargon eller andra sanktioner föreligger.

Kunden är skyldig att tillhandahålla all information och alla dokument som krävs för export, överföring eller import.

Artikel XI: Omöjlighet; justering av kontrakt

1. I den mån leverans är omöjlig skall Köparen ha rätt att kräva skadestånd, såvida inte Leverantören inte är ansvarig för omöjligheten. Köparens rätt till skadestånd skall dock vara begränsad till 10 % av värdet av den del av leveransen som på grund av omöjligheten inte kan användas för avsett ändamål. Denna begränsning skall inte gälla vid ansvar som grundas på uppsåt, grov vårdslöshet eller skada på liv, kropp eller hälsa; detta skall inte innebära en förändring av bevisbördan till nackdel för Köparen. Köparens rätt att frånträda avtalet påverkas inte.

2. I den mån händelser i den mening som avses i Art. IV nr 2 a) till c) väsentligt ändrar leveransens ekonomiska betydelse eller innehåll eller väsentligt påverkar leverantörens affärsverksamhet, skall avtalet anpassas på lämpligt sätt i god tro. I den mån detta inte är ekonomiskt försvarbart har leverantören rätt att frånträda avtalet. Detsamma gäller om nödvändiga exportlicenser inte beviljas eller inte kan användas. Om han vill utnyttja denna ångerrätt, skall han meddela Köparen detta utan onödigt dröjsmål efter att ha insett konsekvenserna av händelsen, även om en förlängning av leveranstiden ursprungligen hade avtalats med Köparen.

Artikel XII: Övriga skadeståndsanspråk

(1) Om inte annat anges i dessa allmänna villkor, är alla skadeståndsanspråk från köparen, oavsett rättslig grund, uteslutna, i synnerhet för brott mot skyldigheter som följer av avtalsförpliktelsen och på grund av skadestånd.

2. Detta gäller inte i den mån ansvar övertas enligt följande:

a) enligt lagen om produktansvar,

b) i händelse av uppsåt,

) vid grov vårdslöshet från ägare, legala företrädare eller ledande befattningshavare,

d) i händelse av bedrägligt uppsåt,

e) i händelse av bristande uppfyllelse av en antagen garanti,

f) på grund av vållande till skada på liv, kropp eller hälsa, eller

g) på grund av klandervärt åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser.

Skadeståndsanspråket för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser ska dock begränsas till den förutsägbara skada som är typisk för avtalet, om inte något annat av de ovan nämnda fallen är tillämpligt.

Ovanstående bestämmelser innebär inte att bevisbördan ändras till Köparens nackdel.

Artikel XIII: Behörighet och tillämplig lag

(1) Den enda jurisdiktionen för alla tvister som direkt eller indirekt härrör från avtalsförhållandet ska vara Leverantörens säte om Köparen är en näringsidkare. Leverantören skall dock även ha rätt att väcka talan vid Beställarens affärsställe.

Detta avtal, inklusive dess tolkning, ska regleras av tysk lag med uteslutande av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

Artikel XIV: Fördragets bindande verkan

Avtalet ska förbli bindande i sina återstående delar även om enskilda bestämmelser är juridiskt ogiltiga. Detta gäller inte om ett fullföljande av avtalet skulle innebära en orimlig svårighet för en part.

Status: 01.10.2013

Tilläggsklausul: Förlängt äganderättsförbehåll

Föremålen för leveranserna (förbehållsvaror) förblir Leverantörens egendom till dess att alla krav som Leverantören har mot Beställaren med anledning av affärsförbindelsen har uppfyllts. Om värdet av alla säkerhetsrätter som Leverantören har rätt till överstiger beloppet av alla säkrade fordringar med mer än 20 %, ska Leverantören på Beställarens begäran frigöra en motsvarande del av säkerhetsrätterna; Leverantören ska ha rätt att välja mellan olika säkerhetsrätter för frigörande.

Under den tid som äganderättsförbehållet gäller får Köparen inte pantsätta eller använda de Behållna Varorna som säkerhet, och återförsäljning får endast ske till återförsäljare inom ramen för deras normala verksamhet och endast på villkor att återförsäljaren erhåller betalning från sin kund eller gör överföringen av äganderätten till kunden beroende av att kunden fullgör sina betalningsförpliktelser.

Om köparen säljer varor med äganderättsförbehåll, överlåter han härmed till leverantören sina framtida fordringar mot sina kunder från återförsäljningen med alla tillhörande rättigheter – inklusive eventuella balansfordringar – som säkerhet, utan behov av ytterligare särskilda förklaringar. Om den reserverade varan säljs vidare tillsammans med andra varor utan att ett individuellt pris har avtalats för den reserverade varan, ska köparen till leverantören överlåta den del av det totala prisanspråket som motsvarar det av leverantören fakturerade priset för den reserverade varan.

4.
a) Kunden har rätt att bearbeta varan med äganderättsförbehåll eller att blanda eller kombinera den med andra föremål. Bearbetningen utförs för leverantörens räkning. Köparen skall förvara den nya produkten hos Leverantören med den omsorg som en försiktig affärsman iakttar. Den nya varan skall anses vara en vara som omfattas av äganderättsförbehåll.

b) Leverantören och Köparen är redan nu överens om att i händelse av kombination eller blandning med andra föremål som inte tillhör Leverantören, ska Leverantören under alla omständigheter. samäganderätt till det nya föremålet med den andel som följer av förhållandet mellan värdet av de kombinerade eller blandade reserverade varorna och värdet av de andra varorna vid tidpunkten för kombinationen eller blandningen. Den nya varan skall i denna utsträckning anses som reservvara.

c) Bestämmelsen om överlåtelse av fordringar enligt punkt 3 skall även gälla för den nya posten. Överlåtelsen gäller dock endast upp till det belopp som motsvarar värdet av de av leverantören fakturerade bearbetade, kombinerade eller blandade förbehållsvarorna.

d) Om köparen kombinerar de varor som omfattas av äganderättsförbehållet med fast egendom eller lös egendom, ska han också överföra sin fordran som han har rätt till som ersättning för kombinationen, tillsammans med alla tillhörande rättigheter, till leverantören som säkerhet till ett belopp som motsvarar förhållandet mellan värdet av de kombinerade varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de andra kombinerade varorna vid tidpunkten för kombinationen.

Kunden har rätt att inkassera fordringar från vidareförsäljningen tills den återkallas. Leverantören har rätt att återkalla beställarens inkassobehörighet om det finns grundad anledning till detta, i synnerhet vid betalningsförsummelse, betalningsinställelse, inledande av insolvensförfarande, växelprotest eller om det finns välgrundade indikationer på överskuldsättning eller förestående insolvens hos beställaren. Leverantören får dessutom, efter föregående varning och iakttagande av skälig tid, offentliggöra säkerhetsöverlåtelsen, realisera de överlåtna fordringarna och kräva att Köparen offentliggör säkerhetsöverlåtelsen för Kunden.

Vid beslag, konfiskation eller annat förfogande eller ingripande av tredje man skall Beställaren utan dröjsmål underrätta Leverantören. Påvisas berättigat intresse skall Beställaren genast lämna Leverantören de uppgifter som behövs för att denne skall kunna göra sin rätt gällande mot Kunden samt överlämna erforderliga handlingar.

(7) Vid Köparens åsidosättande av sina skyldigheter, i synnerhet vid utebliven betalning, har Leverantören rätt att frånträda avtalet och dessutom återta de Produkter som omfattas av förbehåll efter det att en rimlig tidsfrist för Köparens fullgörande har löpt ut utan framgång; lagbestämmelserna om att en tidsfrist inte behöver sättas ut ska inte påverkas av detta. Kunden är skyldig att överlämna varorna. Leverantörens återtagande eller hävdande av äganderättsförbehållet eller beslagtagande av de reserverade varorna skall inte utgöra en hävning av avtalet, såvida inte leverantören uttryckligen har förklarat detta.