Privacybeleid van het Transformatorenwerk
Breimer-Roth GmbH

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) In het volgende informeren wij u over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en de rechten waarop u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna: “GDPR”) aanspraak kunt maken.

(2) Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(3) Verantwoordelijke persoon volgens. Art. 4 lid. 7 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR):

Breimer-Roth GmbH transformatorfabriek
Algemeen directeur: Wolfgang Orio
Ostring 11-13
64711 Erbach
Tel. 06062-9425-0
datenschutz@bre-trafo.com

 

(4) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

(5) Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruikmaken van in opdracht gegeven dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Daarbij vermelden we ook de gespecificeerde criteria voor de opslagperiode.

(6) Om veiligheidsredenen en om de vertrouwelijke gegevens te beschermen die u naar ons verzendt wanneer u onze website gebruikt, zoals het verzenden van vragen of het plaatsen van bestellingen, wordt SSL- of TLS-codering gebruikt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://”. Bovendien wordt in dit geval het “slot”-symbool in de browserregel weergegeven. We willen erop wijzen dat volledige veiligheid niet gegarandeerd kan worden in de context van gegevensoverdracht op het internet.

 

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang (Art. 15 GDPR),
 • Recht op rectificatie of uitwissing (Art. 16 en 17 GDPR),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR),
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Art. 21 GDPR),
 • Recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 GDPR),
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken volgens de wet op de gegevensbescherming

 

Gedetailleerde uitleg van uw rechten:

(2.1) Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke om bevestiging vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons worden verwerkt. Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke om informatie vragen over het volgende:

a. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

b. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn of zullen worden bekendgemaakt;

d. de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien concrete details in dit verband mogelijk zijn, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

e. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

f. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met de wet. Art. 22 lid. 1 en 4 GDPR en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over het feit of uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar een derde land of naar een internationale organisatie. In deze context kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de toepasselijke garanties volgens de wet. Artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.

 

(2.2) Recht op correctie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke als de persoonsgegevens die over u worden verwerkt onnauwkeurig of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon voert de correctie onverwijld uit.

 

(2.3) Recht op verwijdering

(2.3.1) U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te wissen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onverwijld te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

a. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn.

b. U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd op grond van. Art. 6 lid. 1 lit. a of Art. 9 lid. 2 lit. a GDPR en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.

c. Zij zullen, in overeenstemming met Art. 21 lid. 1 DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 1 DS-GVO. Art. 21 lid. 2 DS-GVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.

d. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben onwettig zijn verwerkt.

e. Het wissen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

f. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verwerkt in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de richtlijn. Art. 8 lid. 1 DS-GVO verzameld.

(2.3.2) Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en hiertoe volgens de wet verplicht is, heeft de verwerkingsverantwoordelijke het recht om de gegevens in te trekken. Art. 17 lid. 1 DS-GVO om ze te wissen, neemt zij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht om alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

(2.3.3) Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

a. het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

b. voor het nakomen van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

c. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Art. Art. 9 lid. 2 lit. h en i en Art. 9 lid. 3 GDPR;

d. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 4. Art. 89 lid. 1 GDPR, voor zover daarin is voorzien in para. 1 de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt; of

e. rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

(2.4) Recht om de verwerking te beperken

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen onder de volgende voorwaarden:

a. als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b. de verwerking onwettig is en u het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

d. als u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van. Art. 21 lid. 1 DS-GVO en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Als de beperking van de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

 

(2.5) Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, wissen en beperking van de verwerking tegen de voor de verwerking verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze toestemming of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

 

(2.6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder tegenwerking van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming krachtens. Art. 6 lid. 1 lit. een DS-GVO of Art. 9 para. 2 lit. een DSGVO of op een contract krachtens. Art. 6 lid. 1 lit. b DS-GVO en

b. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

(2.7) Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van Artikel 6(1) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 1 lit. e of f DS-GVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

 

(2.8) Recht om de verklaring van toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wet op de gegevensbescherming op elk moment in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

(2.9) Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen jegens haar heeft of haar op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft. Dit is niet van toepassing als de beslissing

a. noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon,

b. is toegestaan op grond van wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen; of

c. wordt gedaan met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9 (2). 1 DS-GVO, tenzij Art. 9 (1) DS-GVO van toepassing is. 2 lit. a of g van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de onder a. en c. genoemde gevallen zal de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen nemen om de rechten en vrijheden van, en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

 

(2.10) Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

§ 3 Rechtsgrondslag van de verwerking

(1) Voor zover wij de toestemming van de betrokkene vragen voor het verwerken van persoonsgegevens, is art. 6 (1) van toepassing. 1 lit. een EU General Data Protection Regulation (GDPR) als rechtsgrondslag.

(2) In het geval van verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6, lid 2, van toepassing. 1 lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

(3) Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

(4) Indien vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6, lid 6, van toepassing. 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.

(5) Als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, is art. 6 (1) van toepassing. 1 lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. Het legitieme belang van ons bedrijf ligt in het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten.

(6) Voor zover hieronder instructies worden gegeven over het verzamelen van individuele persoonsgegevens, wordt in elk geval afzonderlijk verwezen naar de overeenkomstige rechtsgrondslag.

 

§ 4 Verzamelen van persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze website/gebruik van cookies

(1) In het geval dat u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie naar ons verzendt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval ons) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

 • Cookies van voorbijgaande aard (voor deze b)
 • Persistente cookies (voor dit c)

b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw voorkeuren configureren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Cookies die nodig zijn om een door u aangevraagd communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies uit te voeren (bijv. het uitvoeren van een bestelproces) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO worden opgeslagen. Als er op de website ook cookies worden opgeslagen om uw gebruiksgedrag te analyseren, zullen wij u daar hieronder apart over informeren.

 

§ 5 Overige functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Hiervoor is het meestal nodig dat u verdere persoonlijke gegevens verstrekt die wij gebruiken om de betreffende dienst te verlenen en waarop de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Ze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geïnspecteerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als deelname aan promoties, wedstrijden, het afsluiten van contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. U zult hierover meer informatie ontvangen wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners hun statutaire zetel in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben, zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

 

§ 6 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Als u onze webshop gebruikt, willen wij u erop wijzen dat wij Google Analytics niet gebruiken in het kader van de webshop.

(2) Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren.

(3) Het IP-adres dat door uw browser als deel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(4) U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, wat betekent dat ze niet kunnen worden herleid naar een specifieke persoon. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(6) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(7) De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.2. Wij hebben een overeenkomst gesloten met Google over gegevensbescherming in de zin van art. 28 DSGVO.

(8) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Gebruikersvoorwaarden:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Overzicht van gegevensbescherming:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
evenals het privacybeleid:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

§ 7 Integratie van Google Maps

(1) Wij gebruiken de Google Maps-service op deze website. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de gegevens vermeld onder § 4 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount verschaft waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet aan uw Google-profiel gekoppeld wilt worden, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of om de website aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) voor het aanbieden van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de plug-in provider, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de provider. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 8 Google Web Fonts

(1) Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

(2) Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

(3) Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

(4) Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq.

en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

§ 9 Algemene informatie en verplichte informatie voor videobewaking of opto-elektronische bewaking op afstand op ons bedrijfsterrein

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrondslag zijn als volgt

a) de effectieve uitoefening van domiciliare rechten,
b) de bescherming tegen eigendomsschendingen,
c) het doen gelden van rechtsvorderingen en het onderzoeken van strafbare feiten,
d) waar van toepassing, bescherming van leven, ledematen en vrijheid in het geval van grootschalige, openbaar toegankelijke installaties en voorzieningen.

 

De wettelijke grondslagen voor verwerking zijn

§ 4 para. 1 p. 1 nr. 2 en 3 BDSG indien van toepassing p. nr. 1 of 2 in het geval van grootschalige, openbaar toegankelijke installaties en voorzieningen in verband met Art. 6 Para. Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f) en Art. 9 para. 2 lit. e) en f) DSGVO

Opslag- en verwijderperioden

De persoonlijke gegevens in de vorm van het verzamelde en opgeslagen beeldmateriaal worden over het algemeen na 72 uur verwijderd. Daarnaast wordt het verzamelde beeldmateriaal in de betreffende zaken opgeslagen voor de volledige duur van de opheldering van een strafbaar feit en de gerechtelijke bevestiging en uitvoering van schadeclaims. Met de wettelijk bindende beëindiging van de betreffende procedure wordt het opgeslagen beeldmateriaal onmiddellijk verwijderd.

Ontvangers van de persoonsgegevens en hun bekendmaking

Wij verzekeren u dat wij uw gegevens niet aan derden zullen doorgeven en deze alleen intern voor de bovengenoemde doeleinden zullen gebruiken. Alleen het management en de relevante gespecialiseerde afdeling in ons bedrijf hebben toegang tot uw gegevens.

 

EINDE VAN GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING – Status: januari 2023