Privatlivspolitik for Transformatorenwerk
Breimer-Roth GmbH

§ 1 Oplysninger om indsamling af personoplysninger

(1) I det følgende informerer vi dig om indsamling og behandling af personoplysninger, når du bruger vores websted, og de rettigheder, som du har i henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (i det følgende: “GDPR”).

(2) Personlige data er alle data, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.

(3) Ansvarlig person i henhold til. Artikel 4, stk. 7 EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR):

Breimer-Roth GmbH transformerfabrik
Administrerende direktør: Wolfgang Orio
Ostring 11-13
64711 Erbach
Tlf. 06062-9425-0
datenschutz@bre-trafo.com

 

(4) Når du kontakter os via e-mail eller via en kontaktformular, gemmer vi de data, du giver os (din e-mailadresse, navn og telefonnummer, hvis relevant), for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi sletter de data, der er opstået i denne sammenhæng, når opbevaringen ikke længere er påkrævet, eller begrænser behandlingen, hvis der er lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

(5) Hvis vi bruger tjenesteudbydere til enkelte funktioner i vores tilbud eller gerne vil bruge dine data til reklameformål, vil vi informere dig detaljeret om de respektive processer nedenfor. I den forbindelse angiver vi også de specificerede kriterier for opbevaringsperioden.

(6) Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte de fortrolige data, du sender til os, når du bruger vores websted, såsom at sende forespørgsler eller afgive ordrer, bruges SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændrer sig fra “http://” til “https://”. Desuden vises symbolet “lås” i browserlinjen i dette tilfælde. Vi vil gerne påpege, at fuldstændig sikkerhed ikke kan garanteres inden for rammerne af datatransmission på internettet.

 

§ 2 Dine rettigheder

(1) Du har følgende rettigheder i forhold til personoplysninger om dig selv:

 • Ret til adgang (artikel 15 i GDPR),
 • Ret til berigtigelse eller sletning (art. 16 og 17 i GDPR),
 • Ret til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR),
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling (art. 21 GDPR),
 • Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR),
 • Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
 • Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelsesloven

 

Forklaring af dine rettigheder i detaljer:

(2.1) Ret til information

Du kan anmode den dataansvarlige om en bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis der sker en sådan behandling, kan du anmode om oplysninger fra den dataansvarlige om følgende:

a. de formål, som personoplysningerne behandles til;

b. de kategorier af personoplysninger, der behandles;

c. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;

d. den planlagte varighed af opbevaringen af dine personoplysninger eller, hvis konkrete detaljer er mulige i denne henseende, kriterier for bestemmelse af opbevaringens varighed;

e. eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger vedrørende dig, en ret til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

f. eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;

g. alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede;

h. eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i overensstemmelse med loven. Artikel 22, stk. 1 og 4 GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du anmode om at blive informeret om de relevante garantier i henhold til loven. Artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

 

(2.2) Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse over for den dataansvarlige, hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige. Den ansvarlige person skal straks foretage korrektionen.

 

(2.3) Ret til sletning

(2.3.1) Du kan anmode den dataansvarlige om at slette dine personoplysninger uden forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

a. Personoplysningerne om dig er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

b. Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til. Artikel 6, stk. 1 liter. a eller art. 9, stk. 2 lit. a GDPR, og der er intet andet retsgrundlag for behandlingen.

c. De skal i overensstemmelse med Artikel 21, stk. 1 DS-GVO, og der ikke er nogen overordnede legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 1 DS-GVO. Artikel 21, stk. 2 DS-GVO til at gøre indsigelse mod behandlingen.

d. Personoplysningerne om dig er blevet behandlet ulovligt.

e. Sletningen af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.

f. Personoplysningerne om dig er blevet behandlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til direktivets artikel 7, stk. 1. Art. 8 stk. 1 DS-GVO indsamlet.

(2.3.2) Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personoplysninger og er forpligtet til at gøre det i henhold til loven, har den dataansvarlige ret til at trække oplysningerne tilbage. Artikel 17, stk. 1 DS-GVO at slette dem, skal den træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet om sletning af alle links til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

(2.3.3) Retten til sletning eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig.

a. at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;

b. for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;

c. af hensyn til den offentlige interesse inden for folkesundhed i henhold til artikel. Artikel 9, stk. 2 lit. h og i og art. 9, stk. 3 GDPR;

d. til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 4. Art. 89 stk. 1 DS-GVO, for så vidt som bestemmelsen i stk. 1 sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller

e. at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

 

(2.4) Ret til begrænsning af behandling

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig under følgende betingelser:

a. hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;

b. behandlingen er ulovlig, og du nægter sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne;

c. den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingsformålene, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem; eller

d. hvis du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til. Artikel 21, stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke afgjort, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må disse oplysninger, med undtagelse af deres opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser. Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, før begrænsningen ophæves.

 

(2.5) Ret til information

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne tilladelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Du har ret til at blive informeret om disse modtagere af den dataansvarlige.

 

(2.6) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne blev leveret til, forudsat at

a. behandlingen er baseret på samtykke i henhold til. Artikel 6, stk. 1 liter. a DS-GVO eller art. 9 stk. 2 lit. en DSGVO eller på en kontrakt i henhold til. Artikel 6, stk. 1 liter. b DS-GVO og

b. behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver denne ret, har du også ret til at få dine personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke påvirkes af dette. Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 

(2.7) Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig, som udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, i databeskyttelsesloven. 1 liter. e eller f DS-GVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vedkommende kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål.

I forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester har du, uanset direktiv 2002/58/EF, mulighed for at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

 

(2.8) Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelsesloven

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

(2.9) Automatiseret beslutningstagning i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – herunder profilering – som har retsvirkning over for hende eller på lignende måde påvirker hende væsentligt. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

a. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige person,

b. er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstatslovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser; eller

c. sker med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 2. 1 DS-GVO, medmindre art. 9 (1) DS-GVO finder anvendelse. 2 lit. a eller g gælder, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser.

Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i a. og c. ovenfor, skal den dataansvarlige tage rimelige skridt til at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser, herunder som minimum retten til at få en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og til at anfægte beslutningen.

 

(2.10) Ret til at klage til tilsynsmyndigheden

Uden at det berører andre administrative eller retslige midler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du bor, arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med GDPR. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger kan findes på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

§ 3 Retsgrundlag for behandlingen

(1) For så vidt som vi anmoder om den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, er art. 6, stk. 1 liter. a EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) som retsgrundlag.

(2) I tilfælde af behandling af personoplysninger, som er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, finder artikel 6, stk. 2, anvendelse. 1 liter. b DSGVO som det juridiske grundlag. Dette gælder også for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

(3) I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, Art. 6 Para. 1 liter. c DSGVO som det juridiske grundlag.

(4) I tilfælde af at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, finder artikel 6, stk. 6, anvendelse. 1 liter. d DSGVO som det juridiske grundlag.

(5) Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke opvejer den førstnævnte interesse, gælder artikel 6, stk. 1. 1 liter. f DSGVO som det juridiske grundlag for behandlingen. Vores virksomheds legitime interesse ligger i udførelsen af vores forretningsaktiviteter.

(6) For så vidt som der nedenfor gives instruktioner om indsamling af individuelle personoplysninger, henvises der separat i hvert tilfælde til det tilsvarende retsgrundlag.

 

§ 4 Indsamling af personlige data ved besøg på vores hjemmeside/brug af cookies

(1) Hvis du kun bruger vores websted til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde sender oplysninger til os, indsamler vi kun de personlige data, som din browser sender til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og sikre dens stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f DS-GVO):

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for anmodningen
 • Indholdet af anmodningen (konkret side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Overført datamængde i hvert tilfælde
 • Hjemmeside, som anmodningen kommer fra
 • Browser
 • Operativsystemet og dets grænseflade
 • Sprog og version af browsersoftwaren

(2) Ud over de førnævnte data gemmes der cookies på din computer, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk i forhold til den browser, du bruger, og som giver den part, der sætter cookien (i dette tilfælde os), visse oplysninger. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til din computer. De tjener til at gøre internettilbuddet som helhed mere brugervenligt og effektivt.

(3) Brug af cookies:

a) Denne hjemmeside bruger følgende typer af cookies, hvis omfang og funktionalitet er forklaret nedenfor:

 • Forbigående cookies (b)
 • Vedvarende cookies (til denne c)

b) Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Disse omfatter især sessionscookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-ID, hvormed forskellige forespørgsler fra din browser kan tilordnes den fælles session. Det gør det muligt at genkende din computer, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Session-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

c) Permanente cookies slettes automatisk efter en foruddefineret tidsperiode, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser.

d) Du kan konfigurere dine browserindstillinger i henhold til dine præferencer og f.eks. nægte at acceptere tredjepartscookies eller alle cookies. Bemærk venligst, at du muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside.

e) Cookies, der er nødvendige for at udføre en kommunikationsproces, som du har anmodet om, eller for at levere visse funktioner (f.eks. udførelse af en ordreproces), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1 liter. b og f DSGVO er gemt. Hvis der også gemmes cookies på hjemmesiden for at analysere din brugeradfærd, vil vi informere dig separat om dette nedenfor.

 

§ 5 Yderligere funktioner og tilbud på vores hjemmeside

(1) Ud over den rent informative brug af vores hjemmeside tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, hvis du er interesseret. Dette kræver normalt, at du giver os yderligere personlige oplysninger, som vi bruger til at levere den relevante service, og som de førnævnte databehandlingsprincipper gælder for.

(2) I nogle tilfælde bruger vi eksterne tjenesteudbydere til at behandle dine data. De er nøje udvalgt og bestilt af os, er bundet af vores instruktioner og bliver regelmæssigt inspiceret.

(3) Desuden kan vi videregive dine personlige data til tredjeparter, hvis deltagelse i kampagner, konkurrencer, indgåelse af kontrakter eller lignende tjenester tilbydes af os sammen med partnere. Du får flere oplysninger om dette, når du afgiver dine personlige data eller nedenfor i beskrivelsen af tilbuddet.

(4) I det omfang vores tjenesteudbydere eller partnere har deres hjemsted i en stat uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), informerer vi dig om konsekvenserne af denne omstændighed i beskrivelsen af tilbuddet.

 

§ 6 Brug af Google Analytics

(1) Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc. (“Google”). Hvis du bruger vores webshop, vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ikke bruger Google Analytics inden for rammerne af webshoppen.

(2) Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. I tilfælde af at IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet på forhånd af Google inden for EU’s medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren.

(3) Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

(4) Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på dette websted. Du kan også forhindre Googles indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”. Det betyder, at IP-adresser behandles i forkortet form, hvilket betyder, at de ikke kan knyttes til en bestemt person. I det omfang de indsamlede data om dig har en personlig reference, udelukkes dette derfor straks, og de personlige data slettes således straks.

(6) Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores hjemmeside. Den indsamlede statistik gør det muligt for os at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har Google tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(7) Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.2. Vi har indgået en tilsvarende kontraktlig aftale med Google om databeskyttelse i henhold til art. 28 DSGVO.

(8) Tredjepartsoplysninger: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Brugerbetingelser:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Oversigt over databeskyttelse:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
samt privatlivspolitikken:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

§ 7 Integration af Google Maps

(1) Vi bruger Google Maps-tjenesten på denne hjemmeside. Det giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden, så du kan bruge kortfunktionen komfortabelt.

(2) Når du besøger vores hjemmeside, modtager Google oplysninger om, at du har besøgt den pågældende underside på vores hjemmeside. Derudover overføres de data, der er nævnt i § 4 i denne erklæring. Dette sker, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind med, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at blive forbundet med din Google-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller til at designe sin hjemmeside, så den opfylder dine behov. En sådan evaluering udføres især (også for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsbaseret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

(3) Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af plug-in-udbyderens dataindsamling og -behandling findes i udbyderens privatlivspolitik. Der får du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne forbindelse og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personlige data i USA og har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 8 Google Web Fonts

(1) Dette websted bruger såkaldte webfonts fra Google til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsercache for at vise tekster og fonte korrekt.

(2) Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Det gør det muligt for Google at vide, at vores hjemmeside er blevet besøgt via din IP-adresse. Google Web Fonts anvendes for at sikre en ensartet og tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR.

(3) Hvis din browser ikke understøtter webfonte, vil en standardfont fra din computer blive brugt.

(4) Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq.

og i Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

§ 9 Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger ved video- eller optoelektronisk fjernovervågning på vores virksomheds område

Formålet med behandlingen af personoplysninger og retsgrundlaget er som følger

a) den effektive udøvelse af bopælsrettigheder,
b) beskyttelse mod krænkelser af ejendom,
c) at sikre hævdelse af juridiske krav og efterforskning af strafbare handlinger,
d) hvor det er relevant, beskyttelse af liv, lemmer og frihed i tilfælde af store, offentligt tilgængelige installationer og faciliteter.

 

Retsgrundlaget for behandlingen er

§ 4 stk. 1 s. 1 nr. 2 og 3 BDSG, hvis relevant s. nr. 1 eller 2 i tilfælde af store, offentligt tilgængelige installationer og faciliteter i forbindelse med art. 6, stk. 1, i BDSG. Art. 6 stk. 1 S. 1 lit. f) og art. 9, stk. 2 lit. e) og f) DSGVO

Opbevaringsperiode og sletningsperioder

Personoplysningerne i form af det indsamlede og gemte billedmateriale slettes som regel efter 72 timer. Derudover gemmes det indsamlede billedmateriale i de tilsvarende sager i hele den periode, hvor en strafbar handling opklares, og hvor erstatningskrav gøres gældende og håndhæves. Med den juridisk bindende afslutning af de respektive procedurer slettes det lagrede billedmateriale straks.

Modtagere af persondata og deres videregivelse

Vi forsikrer dig om, at vi ikke videregiver dine data til tredjeparter og kun bruger dem internt til de ovennævnte formål. Kun ledelsen og den relevante specialafdeling i vores virksomhed har adgang til dine data.

 

AFSLUTNING AF DATABESKYTTELSESERKLÆRING – Status: januar 2023