Standarder, riktlinjer
och bestämmelser

Lågspänningsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser är, tillsammans med EMC-direktivet, det viktigaste regelverket för säkerheten hos elektriskt driven utrustning. Detta direktiv ersätter direktiv 73/23/EEG, som var i kraft till slutet av den 15 januari 2007.

EMC-direktiv

EMC-direktivet eller direktiv 2004/108/EG är en förordning från Europeiska gemenskapen med titeln Elektromagnetisk kompatibilitet (för elektriska och elektroniska produkter). Det ersätter det ”gamla” direktivet 89/336/EEG. Syftet med EMC-direktivet är, i allmänna ordalag, att förhindra elektromagnetiska störningar från en utrustning till annan utrustning.

IEC-standarder

Lindningsgodset är byggt och testat enligt den europeiska standarden EN61558 – Säkerhet för TRANSFORMATORER, NÄTSPÄNNINGSDROSSLAR, strömförsörjningar och liknande.

Del 1: Allmänna fordringar och provning
Del 2: Särskilda fordringar på transformatorer och reaktorer

EUROPAPARLAMENTETS DIREKTIV 2002/95/EG
OCH RÅDET

av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Alla produkter från Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH är RoHS-kompatibla.

EUROPAPARLAMENTETS DIREKTIV 2011/65/EU
OCH RÅDET

av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetning).

Alla produkter från Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH är RoHS 2-kompatibla.

Europeiska REACH-förordningen 1907/2006

Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier
REACH är en EU-förordning som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från de risker som kan orsakas av kemikalier, samtidigt som konkurrenskraften för EU:s kemiska industri ökar. Den främjar också alternativa metoder för att fastställa ämnens skadliga effekter i syfte att minska antalet djurförsök.

Produkterna från Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH innehåller inga deklarationspliktiga SVHC-ämnen. Alla produkter uppfyller kraven i denna förordning.

ISO 9001 : 2008

Breimer Roth Transformatorenbau GmbH är certifierat enligt ISO 9001 : 2008. Certifieringen utförs regelbundet av VDE-institutet.

Konstruktion och tillverkning av samt handel med transformatorer, drosslar och sammansatta enheter.

UL-fil och isoleringssystem
i klass F

Våra certifieringar hjälper dig att komma ut på marknaden snabbare och säkrare och kan spara dig avsevärda kostnader för systemgodkännande av dina produkter. Våra rullar är certifierade enligt standarderna UL 5085/CSA 22.

För mer information, se vår separata UL-produktkatalog.

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken