Ordlista

Skyddsklasser

Skyddsklasserna inom elteknik definieras för all elektrisk utrustning i DIN EN 61140 VDE 0140-0. Den är indelad i fyra olika skyddsklasser (skyddsklass 0, I, II, III). De olika skyddsklasserna skiljer sig åt när det gäller typen av skydd. Symboler för varje skyddsklass finns för märkning av utrustningen med respektive skyddsklass. Symbolerna för skyddsklasserna är också definierade i DIN EN 61140 VDE 0140-0. Skyddsklasserna beskriver de olika typerna av skydd av utrustning och dess åtgärder mot farliga kroppsströmmar.

Skyddsklass 0 inget särskilt skydd mot elektriska stötar utöver den grundläggande isoleringen. Det finns ingen anslutning till ett skyddsledarsystem. Skyddet måste säkerställas genom utrustningens omgivning. Anordningar med denna skyddsklass och skyddstyp är inte tillåtna i Tyskland och Österrike.

Skyddsklass I (skydd genom skyddsledare) Enhet med skyddsledaranslutning och grundisolering. I skyddsklass I har elektriska apparater en stickproppsanslutning med skyddsledarkontakt som en skyddsåtgärd. Skyddsledaranslutningen för skyddsklass I är inställd så att den är den första som ansluts till kontakten vid en elektrisk anslutning och den sista som kopplas bort vid fara för att uppfylla standarden mot farliga kroppsströmmar. Anslutningskabeln till apparaten måste vara dragavlastad så att skyddsledaren är den sista som utsätts för mekanisk belastning och därmed slits av när kabeln dras av. Om en strömförande ledare vid fara vidrör det hölje som är anslutet till skyddsledaren, uppstår en kortslutning som utlöser säkringen eller en jordfelsbrytare och gör kretsen spänningslös.

Skyddsklass II (skydd genom skyddsisolering) Enhet utan skyddsledaranslutning med dubbel eller förstärkt isolering. Elektriska system med skyddsklass II har dubbel eller förstärkt isolering mellan nätkretsen och utgångskretsen och har ingen skyddsledaranslutning. Inom elektrotekniken kallas denna typ av skydd för skyddsisolering. Ledande delar, t.ex. ledande ytor på elektriska apparater, skyddas från kontakt med spänningsförande delar av den förstärkta isoleringen. Apparater eller elektriska installationer i skyddsklass II har inte jordade kontaktpluggar. Skyddsklass II använder antingen Euro-kontakter eller konturkontakter för elektriska installationer.

Skyddsklass III (skydd genom säkerhet mot extra låg spänning) Enhet där skyddet mot elektriska stötar baseras på försörjning med SELV och där inga spänningar som är högre än SELV genereras. Skyddsklass III kännetecknas av extra låg spänning och kräver dubbel isolering för nätdrift, i likhet med skyddsklass 2.