Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Producten en Diensten van de Elektrotechnische Industrie (“Groene Leveringsvoorwaarden” – GL)

Artikel I: Algemene bepalingen

(1) De rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Koper in verband met de leveringen en/of diensten van de Leverancier (hierna “Leveringen” genoemd) wordt uitsluitend beheerst door deze GL. De algemene voorwaarden van de Koper zijn alleen van toepassing voor zover de Leverancier hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De wederzijds overeengekomen schriftelijke verklaringen zijn bepalend voor de omvang van de leveringen.

De Leverancier behoudt zich zijn onbeperkte eigendomsrechten en auteursrechten op kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna “Documenten” genoemd) voor. De documenten mogen alleen met voorafgaande toestemming van de leverancier voor derden toegankelijk worden gemaakt en moeten, indien de bestelling niet bij de leverancier is geplaatst, op verzoek onmiddellijk aan de leverancier worden teruggegeven. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op documenten van de Koper; deze kunnen echter toegankelijk worden gemaakt voor derden aan wie de Leverancier de Leveringen op geoorloofde wijze heeft toegewezen.

De Koper heeft het niet-exclusieve recht om standaardsoftware en firmware met de overeengekomen prestatiekenmerken in ongewijzigde vorm op de overeengekomen apparatuur te gebruiken. De Koper mag zonder uitdrukkelijke toestemming een reservekopie van de standaardsoftware maken.

Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan voor zover ze redelijk zijn voor de klant.

5. de term “schadeclaims” in deze GL omvat ook claims voor de terugbetaling van vergeefse uitgaven.

Artikel II: Prijzen, betalingsvoorwaarden en verrekening

De prijzen zijn af fabriek exclusief verpakking plus de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

(2) Indien de Leverancier de installatie of montage op zich heeft genomen en tenzij anders overeengekomen, draagt de Koper naast de overeengekomen vergoeding alle noodzakelijke bijkomende kosten, zoals reis- en transportkosten en vergoedingen.

Betalingen geschieden franco betalingsgemachtigde van Leverancier.

4. de klant mag alleen die vorderingen verrekenen die onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

Artikel III: Eigendomsvoorbehoud

De voorwerpen van de leveringen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) blijven eigendom van de Leverancier totdat aan alle vorderingen waarop hij uit hoofde van de zakelijke relatie jegens de Koper aanspraak kan maken, is voldaan. Indien de waarde van alle zekerheidsrechten waartoe de Leverancier gerechtigd is het bedrag van alle gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overtreft, geeft de Leverancier op verzoek van de Koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrij; de Leverancier heeft het recht om bij het vrijgeven van de zekerheidsrechten tussen verschillende zekerheidsrechten te kiezen.

Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud mag de Koper de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of als zekerheid gebruiken, en wederverkoop is alleen toegestaan aan wederverkopers in de normale uitoefening van hun bedrijf en alleen op voorwaarde dat de wederverkoper betaling ontvangt van zijn klant of de eigendomsoverdracht aan de klant afhankelijk maakt van de nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen.

Indien de Koper goederen doorverkoopt waarop een eigendomsvoorbehoud rust, draagt hij hierbij zijn toekomstige vorderingen op zijn klanten uit de doorverkoop met alle bijkomende rechten – inclusief eventuele saldovorderingen – tot zekerheid over aan de Leverancier, zonder dat hiervoor verdere speciale verklaringen nodig zijn. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met andere artikelen worden doorverkocht zonder dat voor de goederen onder eigendomsvoorbehoud een afzonderlijke prijs is overeengekomen, dan cedeert de Koper aan de Leverancier dat deel van de totale prijsclaim dat overeenkomt met de prijs van de goederen onder eigendomsvoorbehoud die door de Leverancier in rekening is gebracht.

4. a) Het is de klant toegestaan de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verwerken of te vermengen of te combineren met andere voorwerpen. De verwerking wordt uitgevoerd voor de leverancier. De Koper zal het resulterende nieuwe artikel met de zorg van een verstandig zakenman voor de Leverancier bewaren. Het nieuwe artikel wordt beschouwd als een goed waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

b) De Leverancier en de Koper komen nu reeds overeen dat in geval van samenvoeging of vermenging met andere zaken die niet aan de Leverancier toebehoren, de Leverancier in elk geval recht heeft op mede-eigendom van de nieuwe zaak ter hoogte van het aandeel dat voortvloeit uit de verhouding van de waarde van de samengevoegde of vermengde voorbehouden zaken tot de waarde van de andere zaken op het moment van samenvoeging of vermenging. Het nieuwe artikel wordt in deze mate als een gereserveerd artikel beschouwd.

c) De bepaling inzake de cessie van vorderingen volgens nr. 3 is ook van toepassing op de nieuwe post. De overdracht geldt echter alleen voor het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de verwerkte, gecombineerde of gemengde goederen onder voorbehoud die door de leverancier in rekening zijn gebracht.

d) Indien de Koper de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met onroerende of roerende goederen combineert, cedeert hij zijn vordering waarop hij als vergoeding voor de combinatie recht heeft, samen met alle nevenrechten, ook aan de Leverancier tot zekerheid ten bedrage van de verhouding van de waarde van de gecombineerde goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot de andere gecombineerde goederen op het moment van de combinatie.

Tot wederopzegging is de klant gemachtigd om toegewezen vorderingen uit de wederverkoop te innen. In geval van gegronde redenen, in het bijzonder wanbetaling, staking van betalingen, opening van een insolventieprocedure, protest van een wissel of gerechtvaardigde aanwijzingen van overmatige schuldenlast of dreigende insolventie van de Koper, heeft de Leverancier het recht om de incassomachtiging van de Koper in te trekken. Bovendien kan de Leverancier, na voorafgaande waarschuwing en inachtneming van een redelijke termijn, de cessie tot zekerheid bekendmaken, de overgedragen vorderingen te gelde maken en de bekendmaking van de cessie tot zekerheid door de Afnemer aan de Afnemer eisen.

In geval van inbeslagneming, verbeurdverklaring of andere beschikkingen of interventies door derden, zal de Koper de Leverancier hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Indien een gerechtvaardigd belang wordt aangetoond, zal de Afnemer de Leverancier onmiddellijk de informatie verstrekken die nodig is om zijn rechten jegens de Afnemer te doen gelden en de noodzakelijke documenten overhandigen.

In geval van niet-nakoming van verplichtingen door de Koper, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, heeft de Leverancier het recht om zich terug te trekken uit het contract, naast het terugnemen van de In bewaring genomen Goederen, na het zonder succes verstrijken van een redelijke uiterste termijn die aan de Koper is gesteld om te presteren; de wettelijke bepalingen inzake de nietigheid van het stellen van een uiterste termijn blijven onaangetast. De klant is verplicht om de goederen af te geven. Het terugnemen of doen gelden van het eigendomsvoorbehoud of het in beslag nemen van de voorbehouden goederen door de Leverancier vormt geen terugtrekking uit het contract, tenzij de Leverancier dit uitdrukkelijk heeft verklaard.

Artikel IV: Termijnen voor leveringen; verzuim

(1) De naleving van leveringstermijnen vereist de tijdige ontvangst van alle door de Koper te verstrekken documenten, noodzakelijke goedkeuringen en vrijgaven, in het bijzonder van plannen, evenals de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen door de Koper. Als niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd; dit geldt niet als de Leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging.

2. als de niet-naleving van de termijnen te wijten is aan

a) overmacht, bijv. mobilisatie, oorlog, terroristische daden, rellen of soortgelijke gebeurtenissen (bijv. staking, uitsluiting),

b) virussen en andere aanvallen door derden op het IT-systeem van de Leverancier, voor zover deze zich hebben voorgedaan ondanks naleving van de gebruikelijke zorgvuldigheid in beschermende maatregelen,

c) belemmeringen als gevolg van Duitse, VS-Amerikaanse en andere toepasselijke nationale, EU- of internationale voorschriften van buitenlandse handelswetgeving of als gevolg van andere omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, of

(d) het niet tijdig of niet in de juiste vorm aan de Leverancier leveren, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd.

(3) Indien de Leverancier in gebreke blijft, kan de Koper – op voorwaarde dat hij op geloofwaardige wijze kan aantonen dat hij hierdoor schade heeft geleden – voor elke volledige week van het verzuim een schadevergoeding eisen van 0,5%, maar in geen geval meer dan in totaal 5%, van de prijs van dat deel van de Leveringen dat door het verzuim niet voor het beoogde doel kon worden gebruikt.

(4) Aanspraken van de Koper op schadevergoeding als gevolg van vertraagde leveringen en vorderingen op schadevergoeding in plaats van uitvoering die de in nr. 3 hierboven vermelde limieten overschrijden, zijn uitgesloten in alle gevallen van vertraagde leveringen, zelfs na het verstrijken van een aan de Leverancier gestelde termijn om de leveringen uit te voeren. Dit geldt niet in gevallen van aansprakelijkheid voor opzet, grove nalatigheid of letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De Koper kan zich in het kader van de wettelijke bepalingen alleen uit het contract terugtrekken als de Leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging in de levering.
Een verandering in de bewijslast ten nadele van de Koper is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.

De Koper is verplicht om binnen een redelijke termijn, op verzoek van de Leverancier, te verklaren of hij van het contract wenst af te zien vanwege de vertraging in de levering of dat hij aandringt op levering.

(6) Indien de verzending of levering op verzoek van de Koper met meer dan een maand wordt vertraagd na kennisgeving van gereedheid voor verzending, kunnen aan de Koper opslagkosten in rekening worden gebracht van 0,5% van de prijs van de onderdelen van de Leveringen voor elke extra maand of gedeelte daarvan, maar in geen geval meer dan in totaal 5%. Het staat de contractanten vrij om hogere of lagere opslagkosten aan te tonen.

Artikel V: Risico-overdracht

(1) Het risico gaat als volgt over op de klant, zelfs in geval van franco levering:

a) in geval van levering zonder installatie of montage, wanneer het ter verzending is gebracht of is afgehaald. Op verzoek en op kosten van de Koper wordt de levering door de Leverancier verzekerd tegen de gebruikelijke transportrisico’s;

b) bij levering met installatie of montage op de dag van overname in het eigen bedrijf of, indien overeengekomen, na succesvol proefdraaien.

(2) Indien de verzending, levering, aanvang of uitvoering van de installatie of montage, de overname in de eigen fabriek van de Koper of het proefdraaien wordt vertraagd om redenen waarvoor de Koper verantwoordelijk is of indien de Koper om andere redenen in gebreke blijft met de aanvaarding, gaat het risico over op de Koper.

Artikel VI: Installatie en montage
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing op installatie en montage:

1. zal de Koper op eigen kosten overnemen en tijdig zorgen voor:

a) alle grondwerken, bouwwerkzaamheden en andere bijkomende werkzaamheden buiten het vak, inclusief de geschoolde en ongeschoolde arbeid, bouwmaterialen en gereedschappen die hiervoor nodig zijn,

b) de goederen en materialen die nodig zijn voor de montage en inbedrijfstelling, zoals steigers, hefwerktuigen en andere apparaten, brandstoffen en smeermiddelen,

c) energie en water op de plaats van gebruik, inclusief aansluitingen, verwarming en verlichting,

d) voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimten op de assemblageplaats voor de opslag van machineonderdelen, apparaten, materialen, gereedschappen enz. en geschikte werk- en recreatieruimten voor het assemblagepersoneel, met inbegrip van sanitaire voorzieningen die geschikt zijn voor de omstandigheden; in alle andere opzichten dient de Koper dezelfde maatregelen te nemen ter bescherming van de eigendommen van de Leverancier en het assemblagepersoneel op de plaats van de assemblage, als hij zou nemen ter bescherming van zijn eigen eigendommen,

e) beschermende kleding en beschermingsmiddelen die nodig zijn als gevolg van speciale omstandigheden op de verzamelplaats.

2. voor het begin van de installatiewerkzaamheden moet de klant ongevraagd de nodige informatie verstrekken over de locatie van verborgen elektriciteits-, gas- en waterleidingen of soortgelijke installaties, evenals de vereiste structurele gegevens.

3. vóór het begin van de montage of opbouw moeten de voor de aanvang van het werk benodigde materialen en voorwerpen op de plaats van montage of opbouw beschikbaar zijn en moeten alle voorbereidende werkzaamheden vóór het begin van de opbouw zodanig zijn gevorderd dat de montage of opbouw volgens afspraak kan beginnen en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Toegangswegen en de installatie- of montageplaats moeten geëffend en vrijgemaakt worden.

Indien de montage, installatie of inbedrijfstelling wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Leverancier niet verantwoordelijk is, draagt de Koper de redelijke kosten voor de stilstandtijden en eventuele extra reizen van de Leverancier of het montagepersoneel.

(5) De Koper dient de duur van de werktijd van het montagepersoneel en de voltooiing van de installatie, montage of inbedrijfstelling onmiddellijk wekelijks aan de Leverancier te bevestigen.

Als de Leverancier na voltooiing aanvaarding van de levering eist, moet de Koper dit binnen twee weken uitvoeren. Acceptatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden als de Koper de termijn van twee weken laat verstrijken of als de levering in gebruik is genomen – indien van toepassing na voltooiing van een overeengekomen testfase.

Artikel VII: Ontvangst

De Koper mag leveringen niet weigeren wegens onbeduidende gebreken.

Artikel VIII: Materiële gebreken

De Leverancier is als volgt aansprakelijk voor materiaaldefecten:

(1) Alle onderdelen of diensten die een materieel defect vertonen, worden naar keuze van de Leverancier kosteloos hersteld, vervangen of opnieuw geleverd, mits de oorzaak van het defect al bestond ten tijde van de risico-overgang.

Vorderingen wegens nakoming achteraf verjaren 12 maanden na het wettelijke begin van de verjaringstermijn; hetzelfde geldt voor herroeping en vermindering. Deze tijdslimiet is niet van toepassing voor zover de wet krachtens §§ 438 para. 1 Nr. 2 (constructies en objecten voor constructies), 479 para. 1 (recht van regres) en 634a para. 1 Nr. 2 (bouwgebreken) BGB schrijft langere termijnen voor in het geval van opzet, bedrieglijk verzwijgen van het gebrek en niet-naleving van een kwaliteitsgarantie. De wettelijke bepalingen inzake opschorting van verval, opschorting en hervatting van termijnen blijven onverlet.

3. Meldingen van gebreken door de koper moeten onverwijld schriftelijk worden gedaan.

4. in het geval van kennisgevingen van gebreken kunnen betalingen door de klant worden ingehouden in een mate die in redelijke verhouding staat tot de materiële gebreken die zich hebben voorgedaan. De Koper mag alleen betalingen inhouden als er een kennisgeving van gebrek wordt beweerd over de gegrondheid waarvan geen twijfel kan bestaan. De klant heeft geen retentierecht als zijn vorderingen voor gebreken verjaard zijn. Indien de melding van gebreken onterecht is, heeft de Leverancier het recht om van de Koper vergoeding van de door hem gemaakte kosten te eisen.

De leverancier wordt in de gelegenheid gesteld om het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen.

Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant – ongeacht eventuele schadeclaims volgens nr. 10 – het contract opzeggen of de vergoeding verlagen.

(7) Vorderingen wegens gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of als gevolg van bijzondere externe invloeden die niet op grond van het contract zijn aangenomen, alsmede bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Als de koper of derden ondeskundige wijzigingen of reparatiewerkzaamheden uitvoeren, kunnen ook hiervoor en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken op gebreken worden gemaakt.

8. Aanspraken van de klant voor kosten die gemaakt zijn voor aanvullende prestaties, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de kosten verhoogd zijn omdat het voorwerp van de levering vervolgens naar een andere locatie dan de vestiging van de klant is gebracht, tenzij de verplaatsing in overeenstemming is met het beoogde gebruik.

(9) Het recht van regres van de Koper tegen de Leverancier volgens § 478 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) (regres van de ondernemer) bestaat alleen voor zover de Koper geen overeenkomsten met zijn klant heeft gesloten die de wettelijke aanspraken op gebreken te boven gaan.
Voor de reikwijdte van het recht op verhaal van de Koper tegen de Leverancier krachtens § 478 para. 2 BGB, nr. 8 is dienovereenkomstig van toepassing.

10. schadeclaims van de koper als gevolg van een materieel defect zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van bedrieglijk verzwijgen van het gebrek, niet-naleving van een kwaliteitsgarantie, letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de Leverancier. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de Koper is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen. Verdere aanspraken of vorderingen anders dan geregeld in dit Art. VIII op grond van een materieel gebrek zijn uitgesloten.

Artikel IX: Industriële eigendomsrechten en auteursrecht; eigendomsgebreken

(1) Tenzij anders overeengekomen, is de Leverancier alleen in het land van de plaats van levering verplicht om de goederen vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna “IPR” genoemd) te leveren. Indien een derde een gerechtvaardigde vordering instelt tegen de Koper op basis van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht door de Leveringen die door de Leverancier zijn gemaakt en zijn gebruikt in overeenstemming met het contract, is de Leverancier jegens de Koper aansprakelijk binnen de termijn die is vastgelegd in Art. VIII nr. 2 als volgt:

a) De leverancier zal, naar eigen keuze en op eigen kosten, ofwel een gebruiksrecht verkrijgen voor de betrokken leveringen, ofwel ze wijzigen zodat de IPR niet wordt geschonden, ofwel ze vervangen. Indien dit voor de Leverancier op redelijke voorwaarden niet mogelijk is, heeft de Koper recht op de wettelijke rechten van ontbinding of vermindering.

b) De verplichting van de leverancier om schadevergoeding te betalen wordt geregeld door Art. XII.

c) De voornoemde verplichtingen van de Leverancier bestaan alleen voor zover de Koper de Leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de door de derde ingestelde vorderingen, een inbreuk niet erkent en alle verdedigingsmaatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehouden blijven aan de Leverancier. Als de Koper het gebruik van de Leveringen stopzet om de schade te beperken of om een andere goede reden, is hij verplicht om de derde partij te informeren dat een dergelijke stopzetting van het gebruik geen erkenning inhoudt van enige inbreuk op de IPR.

Vorderingen van de klant zijn uitgesloten voor zover hij verantwoordelijk is voor de schending van eigendomsrechten.

Aanspraken van de Koper zijn ook uitgesloten als de inbreuk op de IPR wordt veroorzaakt door specificaties van de Koper, door een toepassing die niet door de Leverancier kon worden voorzien of doordat de Leveringen door de Koper werden gewijzigd of samen werden gebruikt met producten die niet door de Leverancier werden geleverd.

4. in geval van inbreuken op industriële eigendomsrechten zijn de bepalingen van Art. VIII nr. 4, 5 en 9 mutatis mutandis van toepassing.

5. in geval van andere gebreken aan het eigendomsrecht zijn de bepalingen van Art. VIII van overeenkomstige toepassing.

6 Verdere aanspraken of vorderingen anders dan geregeld in dit Art. IX tegen de Leverancier en zijn plaatsvervangers op grond van een eigendomsgebrek zijn uitgesloten.

Artikel X: Voorbehoud van prestaties

1. de uitvoering van het contract is onderworpen aan de voorwaarde dat er geen belemmeringen zijn als gevolg van Duitse, Amerikaans-Amerikaanse of andere toepasselijke nationale, EU- of internationale regels van buitenlandse handelswetgeving, evenals geen embargo’s of andere sancties.

De klant is verplicht om alle informatie en documenten te verstrekken die vereist zijn voor de export, overdracht of import.

Artikel XI: Onmogelijkheid; aanpassing van het contract

1. voor zover levering onmogelijk is, heeft de Koper het recht om schadevergoeding te eisen, tenzij de Leverancier niet verantwoordelijk is voor de onmogelijkheid. De schadeclaim van de Koper is echter beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering dat door de onmogelijkheid niet voor het beoogde doel kan worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing in gevallen van aansprakelijkheid gebaseerd op opzet, grove nalatigheid of letsel aan leven, lichaam of gezondheid; dit zal geen verandering in de bewijslast ten nadele van de Koper met zich meebrengen. Het recht van de koper om het contract te herroepen blijft onaangetast.

2. voor zover gebeurtenissen in de zin van Art. IV nr. 2 a) tot c) de economische betekenis of de inhoud van de levering aanzienlijk wijzigen of een aanzienlijk effect hebben op het bedrijf van de leverancier, wordt het contract te goeder trouw op passende wijze aangepast. Voor zover dit economisch niet te rechtvaardigen is, heeft de Leverancier het recht zich uit het contract terug te trekken. Hetzelfde geldt als de vereiste uitvoervergunningen niet worden verleend of niet kunnen worden gebruikt. Als hij gebruik wil maken van dit herroepingsrecht, moet hij de Koper hiervan onverwijld op de hoogte stellen nadat hij zich bewust is geworden van de gevolgen van de gebeurtenis, zelfs als aanvankelijk een verlenging van de leveringstermijn met de Koper was overeengekomen.

Artikel XII: Andere vorderingen tot schadevergoeding

(1) Tenzij anders bepaald in deze GL, zijn alle schadeclaims van de Koper, ongeacht hun rechtsgrond, in het bijzonder voor plichtsverzuim voortvloeiend uit de contractuele verplichting en uit onrechtmatige daad, uitgesloten.

2. dit is niet van toepassing voor zover aansprakelijkheid als volgt wordt aanvaard:

a) onder de Wet Productaansprakelijkheid,

b) in geval van opzet,

) in geval van grove nalatigheid van de kant van eigenaars, wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende werknemers,

d) in geval van frauduleuze bedoelingen,

e) in geval van niet-naleving van een aangegane garantie,

f) als gevolg van verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid, of

g) wegens verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

De vordering tot schadevergoeding voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij een ander van de bovengenoemde gevallen van toepassing is.

De bovenstaande bepalingen houden geen wijziging in van de bewijslast ten nadele van de Koper.

Artikel XIII: Bevoegdheid en toepasselijk recht

(1) De enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de contractuele relatie voortvloeien, is de maatschappelijke zetel van de Leverancier indien de Koper een handelaar is. De Leverancier heeft echter ook het recht om een vordering in te stellen in de vestigingsplaats van de Koper.

Op dit contract, inclusief de interpretatie ervan, is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

Artikel XIV: Bindende kracht van het verdrag

Het contract blijft in zijn overige delen bindend, zelfs als afzonderlijke bepalingen wettelijk ongeldig zijn. Dit is niet van toepassing als naleving van het contract voor één partij een onbillijke situatie zou opleveren.

Status: 01.10.2013

Aanvullende clausule: Verlengd eigendomsvoorbehoud

De voorwerpen van de leveringen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) blijven eigendom van de Leverancier totdat aan alle vorderingen waarop hij uit hoofde van de zakelijke relatie jegens de Koper aanspraak kan maken, is voldaan. Indien de waarde van alle zekerheidsrechten waartoe de Leverancier gerechtigd is het bedrag van alle gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overtreft, geeft de Leverancier op verzoek van de Koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrij; de Leverancier heeft het recht om voor de vrijgave tussen verschillende zekerheidsrechten te kiezen.

Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud mag de Koper de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of als zekerheid gebruiken, en wederverkoop is alleen toegestaan aan wederverkopers in de normale uitoefening van hun bedrijf en alleen op voorwaarde dat de wederverkoper betaling ontvangt van zijn klant of de eigendomsoverdracht aan de klant afhankelijk maakt van de nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen.

Indien de Koper goederen doorverkoopt waarop een eigendomsvoorbehoud rust, draagt hij hierbij zijn toekomstige vorderingen op zijn klanten uit de doorverkoop met alle bijkomende rechten – inclusief eventuele saldovorderingen – tot zekerheid over aan de Leverancier, zonder dat hiervoor verdere speciale verklaringen nodig zijn. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met andere artikelen worden doorverkocht zonder dat voor de goederen onder eigendomsvoorbehoud een afzonderlijke prijs is overeengekomen, dan cedeert de Koper aan de Leverancier dat deel van de totale prijsclaim dat overeenkomt met de prijs van de goederen onder eigendomsvoorbehoud die door de Leverancier in rekening is gebracht.

4.
a) Het is de klant toegestaan om de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verwerken of om ze te mengen of te combineren met andere voorwerpen. De verwerking wordt uitgevoerd voor de leverancier. De Koper zal het resulterende nieuwe artikel met de zorg van een verstandig zakenman voor de Leverancier bewaren. Het nieuwe artikel wordt beschouwd als een goed waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

b) De Leverancier en de Koper komen nu reeds overeen dat in geval van combinatie of vermenging met andere artikelen die niet van de Leverancier zijn, de Leverancier in elk geval. mede-eigendom van het nieuwe goed ter hoogte van het aandeel dat resulteert uit de verhouding tussen de waarde van de samengevoegde of vermengde goederen onder eigendomsvoorbehoud en de waarde van de andere goederen op het moment van de samenvoeging of vermenging. Het nieuwe artikel wordt in deze mate als een gereserveerd artikel beschouwd.

c) De bepaling inzake de cessie van vorderingen volgens nr. 3 is ook van toepassing op de nieuwe post. De overdracht geldt echter alleen voor het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de verwerkte, gecombineerde of gemengde goederen onder voorbehoud die door de leverancier in rekening zijn gebracht.

d) Indien de Koper de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met onroerende of roerende goederen combineert, cedeert hij bovendien zijn vordering waarop hij als vergoeding voor de combinatie recht heeft, samen met alle nevenrechten, aan de Leverancier tot zekerheid ten bedrage van de verhouding van de waarde van de gecombineerde goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot de andere gecombineerde goederen op het moment van de combinatie.

Tot wederopzegging is de klant gemachtigd om toegewezen vorderingen uit de wederverkoop te innen. In geval van gegronde redenen, in het bijzonder wanbetaling, staking van betalingen, opening van een insolventieprocedure, protest van een wissel of gerechtvaardigde aanwijzingen van overmatige schuldenlast of dreigende insolventie van de Koper, heeft de Leverancier het recht om de incassomachtiging van de Koper in te trekken. Bovendien kan de Leverancier, na voorafgaande waarschuwing en inachtneming van een redelijke termijn, de cessie tot zekerheid bekendmaken, de overgedragen vorderingen te gelde maken en de bekendmaking van de cessie tot zekerheid door de Afnemer aan de Klant eisen.

In geval van inbeslagneming, verbeurdverklaring of andere beschikkingen of ingrepen door derden, zal de Koper de Leverancier hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Indien een gerechtvaardigd belang wordt aangetoond, zal de Afnemer de Leverancier onmiddellijk de informatie verstrekken die nodig is om zijn rechten jegens de Afnemer te doen gelden en de noodzakelijke documenten overhandigen.

(7) In geval van niet-nakoming van verplichtingen door de Koper, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, heeft de Leverancier het recht om zich terug te trekken uit het contract, naast het terugnemen van de In bewaring genomen Goederen, na het zonder succes verstrijken van een redelijke termijn die aan de Koper is gesteld om te presteren; de wettelijke bepalingen inzake de nietigheid van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De klant is verplicht om de goederen af te geven. Het terugnemen of doen gelden van het eigendomsvoorbehoud of het in beslag nemen van de voorbehouden goederen door de leverancier vormt geen terugtrekking uit het contract, tenzij de leverancier dit uitdrukkelijk heeft verklaard.