Generelle vilkår og betingelser for levering

Generelle leveringsbetingelser for produkter og tjenesteydelser i elindustrien (“Grønne leveringsbetingelser” – GL)

Artikel I: Generelle bestemmelser

(1) Retsforholdet mellem leverandøren og køberen i forbindelse med leverandørens leverancer og/eller tjenesteydelser (i det følgende benævnt “leverancer”) reguleres udelukkende af disse GL. Køberens generelle forretningsbetingelser gælder kun i det omfang, leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har accepteret dem. De gensidigt aftalte skriftlige erklæringer er afgørende for omfanget af leverancerne.

Leverandøren forbeholder sig uindskrænket ejendomsret og ophavsret til omkostningsoverslag, tegninger og andre dokumenter (i det følgende benævnt “Dokumenter”). Dokumenterne må kun gøres tilgængelige for tredjemand med leverandørens forudgående samtykke og skal, hvis ordren ikke er afgivet til leverandøren, returneres til leverandøren straks efter anmodning. Sætning 1 og 2 gælder tilsvarende for ordregiverens dokumenter; disse kan dog gøres tilgængelige for tredjemand, som leverandøren lovligt har overdraget leverancer til.

Køberen har den ikke-eksklusive ret til at anvende standardsoftware og firmware med de aftalte ydelsesegenskaber i uændret form på det aftalte udstyr. Køberen kan oprette en sikkerhedskopi af standardsoftwaren uden udtrykkelig aftale.

Delleverancer er tilladt i det omfang, de er rimelige for kunden.

5. Udtrykket “erstatningskrav” i disse GL omfatter også krav om refusion af forgæves udgifter.

Artikel II: Priser, betalingsbetingelser og modregning

Priserne er ab fabrik ekskl. emballage plus den gældende lovpligtige moms.

(2) Hvis leverandøren har påtaget sig installationen eller monteringen, og medmindre andet er aftalt, skal køberen ud over det aftalte vederlag bære alle nødvendige ekstraomkostninger såsom rejse- og transportomkostninger samt godtgørelser.

Betalinger skal ske frit leverandørens betalingsagent.

4. Kunden kan kun modregne sådanne krav, som er ubestridte eller retskraftigt fastslået.

Artikel III: Forbehold for ejendomsret

Genstandene for leveringen (forbeholdsvarer) forbliver leverandørens ejendom, indtil alle krav, som leverandøren har mod køberen som følge af forretningsforholdet, er opfyldt. Hvis værdien af alle sikkerhedsrettigheder, som leverandøren er berettiget til, overstiger beløbet for alle sikrede krav med mere end 20 %, skal leverandøren frigive en tilsvarende del af sikkerhedsrettighederne på køberens anmodning; leverandøren er berettiget til at vælge mellem forskellige sikkerhedsrettigheder, når sikkerhedsrettighederne frigives.

Så længe ejendomsforbeholdet varer, må køberen ikke pantsætte de tilbageholdte varer eller bruge dem som sikkerhed, og videresalg er kun tilladt til videreforhandlere som led i deres almindelige virksomhed og kun på betingelse af, at videreforhandleren modtager betaling fra sin kunde eller gør overdragelsen af ejendomsretten til kunden betinget af, at kunden opfylder sine betalingsforpligtelser.

Hvis køberen videresælger varer med ejendomsforbehold, overdrager han hermed til leverandøren sine fremtidige krav mod sine kunder som følge af videresalget sammen med alle tilknyttede rettigheder – herunder eventuelle balancekrav – til sikkerhed uden behov for yderligere særlige erklæringer. Hvis forbeholdsvaren videresælges sammen med andre varer, uden at der er aftalt en individuel pris for forbeholdsvaren, skal køberen overdrage den del af det samlede priskrav til leverandøren, som svarer til den af leverandøren fakturerede pris for forbeholdsvaren.

4. a) Kunden har lov til at bearbejde varerne under ejendomsforbehold eller at blande eller kombinere dem med andre genstande. Behandlingen udføres for leverandøren. Køberen skal opbevare den nye vare for leverandøren med den omhu, som en forsigtig forretningsmand bør udvise. Den nye genstand anses for at være en vare med ejendomsforbehold.

b) Leverandøren og køberen er allerede nu enige om, at leverandøren i tilfælde af sammenlægning eller sammenblanding med andre genstande, som ikke tilhører leverandøren, under alle omstændigheder er berettiget til medejerskab af den nye genstand med den andel, der følger af forholdet mellem værdien af de sammenlagte eller sammenblandede forbeholdte varer og værdien af de øvrige varer på tidspunktet for sammenlægningen eller sammenblandingen. Den nye vare anses i dette omfang for at være forbeholdsvarer.

c) Bestemmelsen om overdragelse af fordringer i henhold til nr. 3 gælder også for det nye punkt. Overdragelsen gælder dog kun op til det beløb, der svarer til værdien af de forarbejdede, kombinerede eller blandede forbeholdte varer faktureret af leverandøren.

d) Såfremt køberen forbinder forbeholdsvaren med fast ejendom eller løsøre, overdrager han også den fordring, der tilkommer ham som vederlag for forbindelsen, med alle accessoriske rettigheder, til leverandøren til sikkerhed i forholdet mellem værdien af forbeholdsvaren og de øvrige forbundne varer på tidspunktet for forbindelsen.

Indtil tilbagekaldelsen er kunden bemyndiget til at inddrive overdragne fordringer fra videresalget. Leverandøren er berettiget til at tilbagekalde køberens inddrivelsestilladelse, hvis der foreligger en gyldig grund, især ved betalingsmisligholdelse, betalingsstandsning, indledning af insolvensbehandling, vekselprotest eller begrundede indikationer på overgældssætning eller forestående insolvens hos køberen. Leverandøren kan desuden efter forudgående varsel og overholdelse af en rimelig frist offentliggøre sikkerhedsoverdragelsen, realisere de overdragne fordringer og kræve, at køberen offentliggør sikkerhedsoverdragelsen over for kunden.

I tilfælde af beslaglæggelser, konfiskationer eller andre dispositioner eller indgreb fra tredjemand skal køberen straks underrette leverandøren. Hvis en berettiget interesse er dokumenteret, skal køberen straks give leverandøren de oplysninger, der er nødvendige for at gøre sine rettigheder gældende over for kunden, og udlevere de nødvendige dokumenter.

I tilfælde af køberens misligholdelse af sine forpligtelser, især i tilfælde af betalingsmisligholdelse, er leverandøren berettiget til at træde tilbage fra kontrakten ud over at tage de tilbageholdte varer tilbage efter det mislykkede udløb af en rimelig frist, der er fastsat for køberen til at opfylde; de lovmæssige bestemmelser om undladelse af at fastsætte en frist forbliver upåvirket. Kunden er forpligtet til at udlevere varerne. Leverandørens tilbagetagelse eller hævdelse af ejendomsforbeholdet eller beslaglæggelse af de forbeholdte varer udgør ikke en tilbagetræden fra kontrakten, medmindre leverandøren udtrykkeligt har erklæret dette.

Artikel IV: Tidsfrister for leverancer; misligholdelse

(1) Overholdelse af leveringsfrister forudsætter rettidig modtagelse af alle dokumenter, som skal stilles til rådighed af køber, nødvendige godkendelser og frigivelser, især af planer, samt overholdelse af de aftalte betalingsbetingelser og andre forpligtelser fra købers side. Hvis disse forudsætninger ikke opfyldes rettidigt, forlænges fristerne tilsvarende; dette gælder ikke, hvis leverandøren er ansvarlig for forsinkelsen.

2. hvis den manglende overholdelse af fristerne skyldes

a) force majeure, f.eks. mobilisering, krig, terrorhandlinger, optøjer eller lignende begivenheder (f.eks. strejke, lockout),

b) virus og andre angreb fra tredjemand på Leverandørens IT-system, for så vidt disse er opstået trods overholdelse af sædvanlig omhu i beskyttelsesforanstaltninger,

c) forhindringer på grund af tyske, amerikansk-amerikanske samt andre gældende nationale, EU- eller internationale bestemmelser i udenrigshandelslovgivningen eller på grund af andre omstændigheder, som leverandøren ikke er ansvarlig for, eller

(d) manglende levering til leverandøren i rette tid eller i rette form, skal fristerne forlænges tilsvarende.

(3) Hvis Leverandøren er i misligholdelse, kan Køberen – forudsat at han kan sandsynliggøre, at han har lidt et tab som følge heraf – kræve erstatning på 0,5% for hver fulde uges misligholdelse, dog i intet tilfælde mere end i alt 5% af prisen for den del af Leverancen, som på grund af misligholdelsen ikke har kunnet anvendes til det tilsigtede formål.

(4) Køberens krav på skadeserstatning på grund af forsinket levering samt krav på skadeserstatning i stedet for ydelse, der overstiger de i nr. 3 ovenfor angivne grænser, er udelukket i alle tilfælde af forsinket levering, selv efter udløbet af en frist, som leverandøren har fået til at foretage leveringen. Dette gælder ikke i tilfælde af ansvar for forsæt, grov uagtsomhed eller skade på liv, legeme eller helbred. Køberen kan kun træde tilbage fra kontrakten inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser, hvis leverandøren er ansvarlig for forsinkelsen af leveringen.
En ændring af bevisbyrden til ugunst for køber er ikke forbundet med ovenstående bestemmelser.

Køberen er forpligtet til inden for en rimelig frist på leverandørens anmodning at meddele, om han vil hæve aftalen på grund af forsinket levering, eller om han vil insistere på levering.

(6) Hvis afsendelse eller levering på køberens anmodning forsinkes med mere end en måned efter meddelelsen om, at varen er klar til afsendelse, kan køberen afkræves lageromkostninger på 0,5% af prisen for varerne i leverancen for hver yderligere påbegyndt måned, men i intet tilfælde mere end i alt 5%. Det står de kontraherende parter frit for at bevise højere eller lavere oplagringsomkostninger.

Artikel V: Overførsel af risiko

(1) Risikoen overgår til kunden som følger, også i tilfælde af fragtfri levering:

a) i tilfælde af levering uden installation eller montering, når den er blevet bragt til forsendelse eller afhentet. På køberens anmodning og bekostning skal leverancen forsikres af leverandøren mod de sædvanlige transportrisici;

b) i tilfælde af levering med installation eller montering på dagen for overtagelse i egen virksomhed eller, hvis aftalt, efter vellykket prøvedrift.

(2) Hvis afsendelse, levering, påbegyndelse eller udførelse af installation eller montering, overtagelse i køberens eget værk eller prøvekørsel forsinkes af årsager, som køberen er ansvarlig for, eller hvis køberen af andre årsager er i misligholdelse af accept, overgår risikoen til køberen.

Artikel VI: Installation og montering
Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder følgende bestemmelser for installation og montering:

1. Køberen skal overtage for egen regning og sørge for rettidig levering:

a) alt jordarbejde, byggearbejde og andet hjælpearbejde uden for branchen, herunder den faglærte og ufaglærte arbejdskraft, byggematerialer og værktøj, der kræves til dette,

b) de råvarer og materialer, der kræves til montering og idriftsættelse, såsom stilladser, løfteudstyr og andet udstyr, brændstoffer og smøremidler,

c) energi og vand på brugsstedet, herunder tilslutninger, opvarmning og belysning,

d) tilstrækkeligt store, egnede, tørre og aflåselige rum på monteringsstedet til opbevaring af maskindele, apparater, materialer, værktøj osv. og tilstrækkelige arbejds- og opholdsrum til monteringspersonalet, herunder sanitære faciliteter, der passer til omstændighederne; i alle andre henseender skal køberen træffe de samme foranstaltninger til beskyttelse af leverandørens og monteringspersonalets ejendom på monteringsstedet, som han ville træffe til beskyttelse af sin egen ejendom,

e) beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesudstyr, der er påkrævet som følge af særlige omstændigheder på opstillingsstedet.

2. Inden installationsarbejdet påbegyndes, skal kunden uopfordret give de nødvendige oplysninger om placeringen af skjulte el-, gas- og vandledninger eller lignende installationer samt de nødvendige strukturelle data.

3. Inden montage eller opstilling påbegyndes, skal de for arbejdets påbegyndelse nødvendige materialer og genstande være til rådighed på montage- eller opstillingsstedet, og alt forberedende arbejde skal inden montagens påbegyndelse være så fremskredent, at montage eller opstilling kan påbegyndes som aftalt og udføres uden afbrydelse. Adgangsveje og installations- eller monteringsstedet skal være jævne og ryddet.

Hvis montering, opstilling eller ibrugtagning forsinkes på grund af forhold, som leverandøren ikke er ansvarlig for, skal køberen afholde rimelige omkostninger til tomgangstid og eventuelle ekstra rejser for leverandøren eller monteringspersonalet.

(5) Køberen skal straks bekræfte over for leverandøren på ugentlig basis varigheden af monteringspersonalets arbejdstid samt afslutningen af installationen, monteringen eller idriftsættelsen.

Hvis leverandøren kræver accept af leverancen efter færdiggørelsen, skal køberen udføre dette inden for to uger. Overtagelse anses for at have fundet sted, hvis køberen lader fristen på to uger udløbe, eller hvis leverancen er taget i brug – i givet fald efter afslutning af en aftalt testfase.

Artikel VII: Kvittering

Køber kan ikke nægte at modtage leverancer på grund af ubetydelige mangler.

Artikel VIII: Materialedefekter

Leverandøren er ansvarlig for materialefejl som følger:

(1) Alle dele eller ydelser, der udviser en væsentlig mangel, skal efter leverandørens valg repareres, udskiftes eller leveres igen uden beregning, forudsat at årsagen til manglen allerede eksisterede på tidspunktet for risikoens overgang.

Krav om efterfølgende opfyldelse forældes efter 12 måneder fra forældelsesfristens begyndelse; det samme gælder for tilbagetrækning og reduktion. Denne frist gælder ikke, for så vidt som loven i henhold til §§ 438 stk. 1 nr. 2 (konstruktioner og genstande til konstruktioner), 479 para. 1 (ret til regres) og 634a para. 1 nr. 2 (byggefejl) i BGB foreskriver længere perioder i tilfælde af forsæt, svigagtig fortielse af fejlen og manglende overholdelse af en kvalitetsgaranti. De lovmæssige bestemmelser om suspension af udløb, suspension og genoptagelse af frister forbliver upåvirket.

3. Købers meddelelse om mangler skal ske skriftligt og uden forsinkelse.

4. I tilfælde af mangelindsigelser kan kundens betalinger tilbageholdes i et omfang, der står i rimeligt forhold til de opståede væsentlige mangler. Køber kan kun tilbageholde betalinger, hvis der gøres en mangel gældende, om hvis berettigelse der ikke kan herske tvivl. Kunden har ikke ret til tilbageholdelse, hvis hans krav vedrørende mangler er forældet. Hvis reklamationen er uberettiget, er leverandøren berettiget til at kræve de afholdte udgifter refunderet af køberen.

Leverandøren skal have mulighed for at afhjælpe manglen inden for en rimelig tidsperiode.

Hvis den supplerende ydelse mislykkes, kan kunden – uanset eventuelle erstatningskrav i henhold til nr. 10 – træde tilbage fra kontrakten eller reducere vederlaget.

(7) Mangelsbeføjelser bortfalder ved kun ubetydelige afvigelser fra den aftalte kvalitet, ved kun ubetydelig forringelse af anvendeligheden, ved naturlig slitage eller skader, der opstår efter risikoens overgang som følge af forkert eller uagtsom behandling, overbelastning, uegnede driftsmaterialer, mangelfuldt byggearbejde, uegnet byggegrund eller som følge af særlige ydre påvirkninger, som ikke er forudsat i kontrakten, samt ved ikke-reproducerbare softwarefejl. Hvis køberen eller tredjeparter udfører ukorrekte ændringer eller reparationer, er der heller ingen krav på mangler for disse og de deraf følgende konsekvenser.

8. Krav fra kunden for udgifter, der er afholdt med henblik på supplerende ydelse, især transport-, rejse-, arbejds- og materialeomkostninger, er udelukket i det omfang, at udgifterne øges, fordi genstanden for leveringen efterfølgende er blevet bragt til et andet sted end kundens filial, medmindre overførslen er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.

(9) Køberens regresret mod leverandøren i henhold til § 478 i den tyske civillovbog (BGB) (iværksætterens regresret) eksisterer kun i det omfang, at køberen ikke har indgået nogen aftaler med sin kunde, der overstiger de lovbestemte krav for mangler.
For omfanget af køberens regresret mod leverandøren i henhold til § 478 stk. 2 BGB, nr. 8 finder tilsvarende anvendelse.

10. Krav om skadeserstatning fra køber på grund af en materialefejl er udelukket. Dette gælder ikke i tilfælde af svigagtig fortielse af manglen, manglende overholdelse af en kvalitetsgaranti, skade på liv, lemmer eller helbred og i tilfælde af en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra leverandørens side. En ændring af bevisbyrden til ugunst for køber er ikke forbundet med ovenstående bestemmelser. Yderligere krav eller andre krav end dem, der er reguleret i denne Art. VIII på grund af en væsentlig mangel er udelukket.

Artikel IX: Industrielle ejendomsrettigheder og ophavsret; ejendomsretsmangler

(1) Medmindre andet er aftalt, er leverandøren kun forpligtet til at levere varerne fri for tredjemands industrielle ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder (i det følgende benævnt “IPR”) i det land, hvor leveringsstedet ligger. Hvis tredjemand fremsætter et berettiget krav mod køberen på grundlag af en krænkelse af en intellektuel ejendomsret som følge af leverancer, der er fremstillet af leverandøren og anvendt i overensstemmelse med aftalen, er leverandøren ansvarlig over for køberen inden for den frist, der er fastsat i pkt. VIII nr. 2 som følger:

a) Leverandøren skal, efter eget valg og for egen regning, enten opnå brugsret til de pågældende leverancer, ændre dem, så IPR ikke krænkes, eller udskifte dem. Hvis dette ikke er muligt for leverandøren på rimelige vilkår, er køberen berettiget til de lovbestemte rettigheder til ophævelse eller reduktion.

b) Leverandørens forpligtelse til at betale skadeserstatning er reguleret i art. XII.

c) Leverandørens ovennævnte forpligtelser gælder kun, såfremt køberen straks skriftligt underretter leverandøren om de krav, som tredjemand har gjort gældende, ikke anerkender en krænkelse, og alle forsvarsforanstaltninger og forligsforhandlinger forbliver forbeholdt leverandøren. Hvis køberen ophører med at bruge leverancerne for at begrænse skader eller af andre gode grunde, er han forpligtet til at informere tredjeparten om, at et sådant ophør af brugen ikke udgør en anerkendelse af nogen krænkelse af IPR.

Krav fra kunden er udelukket, for så vidt han er ansvarlig for krænkelse af ejendomsrettigheder.

Køberens krav er også udelukket, hvis krænkelsen af IPR er forårsaget af specifikationer fra køberen, af en anvendelse, der ikke kunne forudses af leverandøren, eller af at leverancerne ændres af køberen eller anvendes sammen med produkter, der ikke er leveret af leverandøren.

4. I tilfælde af krænkelse af industrielle ejendomsrettigheder finder bestemmelserne i art. VIII nr. 4, 5 og 9 tilsvarende anvendelse.

5. I tilfælde af andre retsmangler finder bestemmelserne i art. VIII tilsvarende anvendelse.

6 Yderligere krav eller andre krav end dem, der er reguleret i denne Art. IX, mod leverandøren og dennes medhjælpere på grund af en rettighedsmangel er udelukket.

Artikel X: Forbehold for udførelse

1. Udførelsen af kontrakten er underlagt det forbehold, at der ikke er nogen hindringer på grund af tyske, amerikansk-amerikanske eller andre gældende nationale, EU- eller internationale bestemmelser i udenrigshandelslovgivningen samt ingen embargoer eller andre sanktioner.

Kunden er forpligtet til at give alle oplysninger og dokumenter, der kræves til eksport, overførsel eller import.

Artikel XI: Umulighed; justering af kontrakten

1. I det omfang levering er umulig, er køberen berettiget til at kræve skadeserstatning, medmindre leverandøren ikke er ansvarlig for umuligheden. Køberens erstatningskrav er dog begrænset til 10 % af værdien af den del af leverancen, som på grund af umuligheden ikke kan anvendes til det tilsigtede formål. Denne begrænsning gælder ikke i tilfælde af ansvar baseret på forsæt, grov uagtsomhed eller skade på liv, krop eller helbred; dette medfører ikke en ændring af bevisbyrden til skade for køberen. Købers ret til at træde tilbage fra kontrakten forbliver upåvirket.

2. I det omfang begivenheder i henhold til Art. IV nr. 2 a) til c) væsentligt ændrer den økonomiske betydning eller indholdet af leverancen eller har en væsentlig indvirkning på leverandørens virksomhed, skal kontrakten tilpasses passende i god tro. Såfremt dette ikke er økonomisk forsvarligt, er leverandøren berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. Det samme gælder, hvis de nødvendige eksportlicenser ikke er givet eller ikke kan bruges. Hvis han ønsker at gøre brug af denne fortrydelsesret, skal han meddele køberen dette uden unødig forsinkelse efter at have indset konsekvenserne af begivenheden, selv om der oprindeligt var aftalt en forlængelse af leveringsperioden med køberen.

Artikel XII: Andre krav om skadeserstatning

(1) Medmindre andet er fastsat i disse GL, er alle erstatningskrav fra køberen, uanset deres retsgrundlag, især for overtrædelse af pligter, der opstår som følge af den kontraktlige forpligtelse og som følge af skadevoldende handlinger, udelukket.

2. Dette gælder ikke i det omfang, ansvaret overtages som følger:

a) i henhold til produktansvarsloven,

b) i tilfælde af forsæt,

) i tilfælde af grov uagtsomhed fra ejere, juridiske repræsentanter eller ledende medarbejdere,

d) i tilfælde af svigagtige hensigter,

e) i tilfælde af manglende overholdelse af en påtaget garanti,

f) på grund af skade på liv, legeme eller helbred, eller

g) på grund af en skyldig overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser.

Erstatningskravet for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, medmindre et andet af de ovennævnte tilfælde gør sig gældende.

Ovenstående bestemmelser indebærer ikke en ændring af bevisbyrden til skade for køber.

Artikel XIII: Jurisdiktion og gældende lov

(1) Det eneste værneting for alle tvister, der direkte eller indirekte udspringer af kontraktforholdet, er leverandørens hjemsted, hvis køberen er en erhvervsdrivende. Leverandøren er dog også berettiget til at anlægge sag ved køberens forretningssted.

Denne kontrakt, herunder dens fortolkning, er underlagt tysk lov med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

Artikel XIV: Traktatens bindende virkning

Kontrakten forbliver bindende i sine resterende dele, selv hvis enkelte bestemmelser er juridisk ugyldige. Dette gælder ikke, hvis overholdelse af kontrakten ville udgøre en urimelig byrde for den ene part.

Status: 01.10.2013

Tillægsklausul: Udvidet ejendomsforbehold

Genstandene for leveringen (forbeholdsvarer) forbliver leverandørens ejendom, indtil alle krav, som leverandøren har mod køberen som følge af forretningsforholdet, er opfyldt. Hvis værdien af alle sikkerhedsrettigheder, som leverandøren er berettiget til, overstiger beløbet for alle sikrede krav med mere end 20 %, skal leverandøren frigive en tilsvarende del af sikkerhedsrettighederne på køberens anmodning; leverandøren er berettiget til at vælge mellem forskellige sikkerhedsrettigheder til frigivelse.

Så længe ejendomsforbeholdet varer, må køberen ikke pantsætte de tilbageholdte varer eller bruge dem som sikkerhed, og videresalg er kun tilladt til videreforhandlere som led i deres almindelige virksomhed og kun på betingelse af, at videreforhandleren modtager betaling fra sin kunde eller gør overdragelsen af ejendomsretten til kunden betinget af, at kunden opfylder sine betalingsforpligtelser.

Hvis køberen videresælger varer med ejendomsforbehold, overdrager han hermed til leverandøren sine fremtidige krav mod sine kunder fra videresalget med alle tilknyttede rettigheder – herunder eventuelle balancekrav – som sikkerhed, uden at det er nødvendigt med yderligere særlige erklæringer. Hvis forbeholdsvaren videresælges sammen med andre varer, uden at der er aftalt en individuel pris for forbeholdsvaren, skal køberen overdrage den del af det samlede priskrav til leverandøren, som svarer til den af leverandøren fakturerede pris for forbeholdsvaren.

4.
a) Kunden har lov til at bearbejde varerne under ejendomsforbehold eller at blande eller kombinere dem med andre genstande. Behandlingen udføres for leverandøren. Køberen skal opbevare den nye vare for leverandøren med den omhu, som en forsigtig forretningsmand bør udvise. Den nye genstand anses for at være en vare med ejendomsforbehold.

b) Leverandøren og køberen er allerede nu enige om, at i tilfælde af kombination eller blanding med andre genstande, der ikke tilhører leverandøren, skal leverandøren under alle omstændigheder. medejerskab til den nye genstand med den andel, der følger af forholdet mellem værdien af de sammenlagte eller blandede forbeholdte varer og værdien af de øvrige varer på tidspunktet for sammenlægningen eller blandingen. Den nye vare anses i dette omfang for at være forbeholdsvarer.

c) Bestemmelsen om overdragelse af fordringer i henhold til nr. 3 gælder også for det nye punkt. Overdragelsen gælder dog kun op til det beløb, der svarer til værdien af de forarbejdede, kombinerede eller blandede forbeholdte varer faktureret af leverandøren.

d) Såfremt køberen forbinder forbeholdsvaren med fast ejendom eller løsøre, overdrager han også den fordring, der tilkommer ham som vederlag for forbindelsen, med alle accessoriske rettigheder, til leverandøren til sikkerhed i forholdet mellem værdien af forbeholdsvaren og de øvrige forbundne varer på tidspunktet for forbindelsen.

Indtil tilbagekaldelsen er kunden bemyndiget til at inddrive overdragne fordringer fra videresalget. Leverandøren er berettiget til at tilbagekalde køberens inddrivelsestilladelse, hvis der foreligger en gyldig grund, især ved betalingsmisligholdelse, betalingsstandsning, indledning af insolvensbehandling, vekselprotest eller begrundede indikationer på overgældssætning eller forestående insolvens hos køberen. Desuden kan leverandøren efter forudgående varsel og overholdelse af en rimelig frist offentliggøre sikkerhedsoverdragelsen, realisere de overdragne fordringer og kræve, at køberen offentliggør sikkerhedsoverdragelsen over for kunden.

I tilfælde af beslaglæggelser, konfiskationer eller andre dispositioner eller indgreb fra tredjemand skal køberen straks underrette leverandøren. Hvis en berettiget interesse er dokumenteret, skal køberen straks give leverandøren de oplysninger, der er nødvendige for at gøre sine rettigheder gældende over for kunden, og udlevere de nødvendige dokumenter.

(7) I tilfælde af køberens misligholdelse af sine forpligtelser, især i tilfælde af betalingsmisligholdelse, er leverandøren berettiget til at træde tilbage fra kontrakten og tage de tilbageholdte varer tilbage, efter at en rimelig frist for køberens opfyldelse er udløbet; de lovmæssige bestemmelser om fritagelse for at fastsætte en frist forbliver uberørt. Kunden er forpligtet til at udlevere varerne. Leverandørens tilbagetagelse eller hævdelse af ejendomsforbeholdet eller beslaglæggelse af de forbeholdte varer udgør ikke en tilbagetrækning fra kontrakten, medmindre leverandøren udtrykkeligt har erklæret dette.